شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
مدیرمسئول: سیداحمد رهنمائى
سردبیر: ابوالفضل ساجدى
هیئت تحریریه
عباسعلی کدخدائی الیادرانی
محمدرضا جباری
ابوالفضل ساجدی
محسن الویری
محمود رجبى
سیداکبر حسینی قلعه بهمن
مصطفى کریمى
محمد فولادى‏وندا
رحیم میردریکوندى
علیرضا کرمانى
حامد منتظری ‏مقدم
عباسعلى شاملى
مرتضى آقاطهرانى
 
 

شاپا چاپی:         6015-1023

 

جستاري در كمال و مراتب آن* آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح يزدي (ص 5)

قواعد تعامل مردم و حاکميت از منظر نهج‌البلاغه حفيظ‌الله فولادي/ احمد عباسي‌فرد/ محمد نوحي (ص 11)

عوامل مؤثر بر تحول ارزش‌ها از منظر نهج‌البلاغه الهه بیابانی آرانی/ فاطمه امین‌پور (ص 23)

بررسی واژگان حوزة معنایی تفرقه در نهج‌البلاغه امیراحمد عظیمی/ سیدمحمود میرزایی‌الحسینی (ص 35)

نقد نظريه‌هاي جامعه‌شناختي منشأ دين با رويکرد قرآني سيدحسين شرف‌الدين/ عبدالعلي عادلي (ص 45)

بررسي نقش تفريح، سرگرمي و بايسته‌‌هاي آن در سبک زندگي اسلامي منيره رضاپور آکردي/ محمدحسين طاهري آکردي (ص 59)

تحلیلی بر پهلوانِ ذهنِ فردوسی محمد خسروي شكيب/ سيده‌پروین جوادی (ص 95)