شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
مدیرمسئول: سیداحمد رهنمائى
سردبیر: ابوالفضل ساجدى
هیئت تحریریه
عباسعلی کدخدائی الیادرانی
محمدرضا جباری
ابوالفضل ساجدی
محسن الویری
محمود رجبى
سیداکبر حسینی قلعه بهمن
مصطفى کریمى
محمد فولادى‏وندا
رحیم میردریکوندى
علیرضا کرمانى
حامد منتظری ‏مقدم
عباسعلى شاملى
مرتضى آقاطهرانى
 
 

شاپا چاپی:         6015-1023

 

بررسی بعد اجتماعی مسئولیت‌گریزی از نگاه قرآن و ‌روان‌شناسی محمود حسنی/ حسین صابری راد/ ابوالحسن حقاني (ص 45)

ويژگي‌های ارتباط کلامی مطلوب در منابع اسلامی با نگاهي روان‌شناختي محمدرضا جهانگیرزاده/ رحيم ناروئی نصرت/ محمدهاشم توفیقی (ص 87)