پرتوى از كلام رهبرى


پرتوى از كلام رهبرى

گزيده اى از سخنان مقام معظم رهبرى (مدظله العالى)

* امام خمينى (ره) پايه گذار نهال و حقيقتى بودند كه اكنون ريشه دوانيده است و قدرت هاى بزرگ نيز با وجود همه توطئه ها و تلاش ها از مقابله با آن عاجزند.

* نمى توان شعار طرفدارى از امام داد اما به دنبال جداسازى ايدئولوژى از سياست بود و در همان مسير ايدئولوژى زدايى آمريكايى ها حركت كرد. (در ديدار با اعضاى ستاد بزرگداشت حضرت امام (ره)، 4/3/85)

* اگر آمريكايى ها درباره ايران دست از پا خطا كنند، قطعاً حركت انرژى در منطقه به خطر خواهد افتاد و آمريكا نيز قادر به تأمين امنيت انرژى در منطقه نخواهد بود.

* ملت ايران به آرمان هاى امام خمينى(ره) و منافع ملى خود پايبند است و تهديدى براى هيچ كشورى به حساب نمى آيد، اما هر كس كه منافع ملى مردم را تهديد كند تيزى خشم ملت ايران را خواهد ديد.

* امروز پس از گذشت 27 سال از پيروزى انقلاب، مردم دولتى را روى كار مى آورند كه شعار اصلى آن عدالت و پيروى از اسلام و آرمان هاى انقلاب است. اين نشان مى دهد كه انقلاب همچنان در اوج آرمان خواهى است و در مسير اصلى حركت مى كند. (هفدهمين سالگرد امام راحل، 14/3/85)

* كشورهاى اسلامى بايد به دولت حماس در فلسطين كمك كنند; زيرا اين دولت مى تواند منشأ خدمات بزرگى براى آينده فلسطين باشد.

* ايران و عربستان بايد در جهت همكارى راهبردى براى حل مشكلات منطقه و جهان اسلام گام بردارند. (در ديدار با وزير امورخارجه عربستان، 23/3/85)

* هر كس و هر جريانى كه به مبانى انقلاب علاقه مند و پايبند باشد، هر نامى كه داشته باشد، جزو اصولگرايان است.

* كم كردن فاصله طبقاتى، ايجاد فرصت هاى برابر، تشويق درستكارى، مهار كردن متجاوزان به ثروت هاى ملى، مبارزه واقعى با فساد و ويژه خوارى، رواج عدالت در بدنه حاكميت و عزل و نصب ها و توجه به مناطق محروم، از ابعاد عدالت است.

* هر جريان و تفكرى كه به دنبال رهايى از اختاپوس تحميل شده فرهنگ غربى نيست و به استقلال سياسى ـ اقتصادى كشور بى توجه است، جزو اصولگرايان نيست. (در ديدار با مسئولين نظام، 29/3/85)