راه كارهاى انتقال ارزش هاى دينى به كودكان دبستانى

ضمیمهاندازه
8_OP.PDF265.43 کیلو بایت

سال بيست و چهارم ـ شماره 209 (ويژه علوم تربيتى)

سيدحسين فتوحى / دانش آموخته سطح سه حوزه علميه قم  fotohi2481@anjomedu.ir      

سيدمحمدرضا موسوى نسب / استاديار مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره    smrmn1346@gmail.com   

دريافت: 27/7/93               پذيرش: 24/1/94

 

چكيده

بى شك، ارزش هاى دينى زمينه ساز تعالى و سعادت دنيوى و اخروى انسان ها مى باشند. انتقال و آموزش اين ارزش ها به نسل هاى امروز و آينده از دغدغه هاى مهم جوامع دينى است. نهاد آموزش و پرورش از مهم ترين نهادهايى است كه در انتقال ارزش ها نقش مهم و اساسى را بر عهده دارد. نتايج پژوهش، كه بر پايه مطالعات اسنادى و به روش توصيفى ـ تحليلى است، نشان داد: با توجه به ويژگى هاى روحى و روانى كودكان، بايد به پرورش جنبه هاى شناختى، رفتارى و عاطفى كودكان پرداخت و بر اين اساس نيز انگيزه متربيان را به يادگيرى آموزه هاى دينى و انجام آن برانگيخت. استفاده از زبان داستان، قصه، تمثيل و بهره گيرى از روش پرسش و پاسخ، تمرين و تكرار، تشويق و غيره از كارآمدترين روش ها در انتقال و توسعه ارزش ها مى باشد.

 

كليدواژه ها: تربيت دينى، ارزش هاى دينى، انتقال ارزش ها، راه كارهاى تربيت دينى، كودكان دبستانى.

 

 

سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
209
شماره صفحه: 
107