نقد و ارزيابى دو كتاب مهم عرفان عملى (اخلاق عرفانى)

ضمیمهاندازه
9.pdf846.97 کیلو بایت

ماهنامه علمى ـ ترويجى در زمينه علوم انسانى دى 1395

سيدرضى قادرى / سطح چهار حوزه علميه قم و دانشجوى دكترى فلسفه اخلاق دانشگاه باقرالعلوم عليه السلام         mohammad.ghadery@yahoo.com

دريافت: 19/2/95               پذيرش: 11/9/95

 

چكيده

ترديدى نيست كه در ساحت معارف دينى، مباحث عرفانى و اخلاقى در ارتباط متقابل با ديگر معارف، نقش مهمى دارد. به ويژه آنكه مباحث اخلاقى و عرفانى در طهارت روح آدمى و سعادت نفس انسانى سهم بالايى دارند. بر همين اساس، عارفان اسلامى و متخلقان به اخلاق الهى در طول تاريخ، دست به تأليف آثارى زده اند تا شيوه طهارت و تقويت روح و نيز اصلاح و ترقى نفس در منازل سلوكى را به سالكان بياموزند. در اين زمينه، كتاب «منازل السائرين» خواجه عبداللّه انصارى و نيز كتاب «اوصاف الاشراف» خواجه نصيرالدين طوسى از ويژگى هايى خاص برخوردار است كه آن دو را از ديگر تأليفات ممتاز مى سازد. بدين روى، مقاله حاضر در پى بررسى اين دو كتاب مهم در حكمت عرفانى عملى و اخلاق عرفانى است؛ ابتدا به ويژگى هاى دو مولف و سپس به امتيازات دو تأليف و در آخر، به ارزيابى آن پرداخته و قوت و ضعف هريك را بررسى كرده است.

 

كليدواژه ها: عرفان، اخلاق، عرفان عملى، اخلاق عرفانى، اخلاق فلسفى.

 


 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
229
شماره صفحه: 
97