اميرمؤمنان على عليه السلام و نرمش قهرمانانهمبانى، زمينه ها، ويژگى ها

ضمیمهاندازه
2.pdf1.03 مگابایت

سال بيست و پنجم ـ شماره 231 (ويژه جامعه شناسى)

 

مهدى سميعى / كارشناس ارشد علوم و معارف نهج البلاغه دانشگاه قرآن و حديث      safiresadegh1010@gmail.com

مهدى مردانى (گلستانى) / عضو هيئت علمى دانشگاه قرآن و حديث       mardani.m@qhu.ac.ir

دريافت: 19/4/95               پذيرش: 22/10/95

 

چكيده

«نرمش قهرمانانه» از تعابيرى است كه تحت تأثير كاربست مقام معظم رهبرى، بسامد فراوانى در ادبيات سياسى معاصر پيدا كرده است. اين مقاله كوشيده است تا به اين پرسش محورى پاسخ دهد كه آيا مى توان با بررسى متون دينى و ريشه يابى اين اصطلاح در سخن و سيره اميرمؤمنان عليه السلام، آن را تعبيرى بر پايه مبانى اسلامى قلمداد نمود و براى آن خاستگاه دينى قايل شد؟ يافته هاى اين پژوهش كه به روش اكتشافى و با تحليل سيره سياسى اميرمؤمنان عليه السلام در تعامل با مخالفان به ويژه در دوران پنج ساله حكومت به دست آمده است نشان مى دهد كه اميرمؤمنان عليه السلام به مفاد اين تعبير باور داشته و از آن در موقعيت هاى مختلف بهره برده است. چنان كه پايدارى در اصول و مداراى در عمل دو ويژگى مهم نرمش قهرمانانه است كه بر پايه دو مبناى عزت مدارى و ارزش مدارى استوار گرديده و در بستر امورى همچون عدم همراهى مردم، عدم حمايت نخبگان و دودستگى شكل گرفته است.

 

كليدواژه ها: تاكتيك نرمش قهرمانانه، انديشه اميرمؤمنان على عليه السلام، سيره اجتماعى اميرمؤمنان عليه السلام، ادبيات سياسى امام على عليه السلام.


 

سال انتشار: 
1
شماره مجله: 
231
شماره صفحه: 
15