دلالت هاى تربيتى نهج البلاغه بر اسلامى سازى عناصر برنامه درسى

ضمیمهاندازه
4.PDF2.53 مگابایت

سال بيست و ششم ـ شماره 236 (ويژه علوم تربيتى)

حسن نجفى / دانشجوى دكتراى مطالعات برنامه درسى دانشگاه علامه طباطبائى        hnajafih@yahoo.com

احمد طالعى فرد / كارشناس ارشد مطالعات برنامه درسى دانشگاه خوارزمى            ahmadtalei@yahoo.com

حسن ملكى / استاد گروه مطالعات برنامه درسى دانشگاه علامه طباطبائى              maleki_cu@yahoo.com

دريافت: 29/11/95               پذيرش:22/2/96

 

چكيده

پژوهش حاضر با هدف اسلامى سازى عناصر برنامه درسى (هدف، محتوا، روش و نحوه ارزشيابى) بر اساس آموزه هاى تربيتى اميرمؤمنان على عليه السلام در نهج البلاغه انجام شده است. روش پژوهش، توصيفى ـ تحليلى مى باشد. يافته هاى پژوهش به شيوه تحليل اسنادى و تحليل محتوا استخراج و با استفاده از روش كيفى تحليل شده است. نتايج بيانگر آن است كه در نظام تربيتى نهج البلاغه، چهار عنصر شاخص برنامه درسى مورد توجه واقع شده است، به گونه اى كه در عنصر اهداف مى توان دو نوع غايى (وصول به مقام قرب الهى) و واسطه اى (الهى، فردى، اجتماعى و زيست محيطى)، در عنصر محتوا حوزه هاى معرفتى متعددى از جمله آموزش تاريخ، قرآن، احكام دينى، اخلاق، زمين شناسى، ستاره شناسى، بهداشت و روان شناسى، در عنصر ياددهى ـ يادگيرى، مجموعه اى از روش هاى متنوعى همچون حكمت، اكتشافى، مشاركتى، پرسش و پاسخ، تمثيل، الگويى، موعظه و امر و نهى و همچنين در عنصر ارزشيابى روش هايى مانند آغازين، تكوينى، شفاهى و خودارزيابى را معرفى نمود.

 

كليدواژه ها: نهج البلاغه، دلالت هاى تربيتى، عناصر برنامه درسى، اسلامى سازى.


 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
236
شماره صفحه: 
43