عوامل مؤثر بر توسعه معنويت و ارزش هاى دينى دانش آموزان

ضمیمهاندازه
6.PDF2.05 مگابایت

سال بيست و ششم ـ شماره 236 (ويژه علوم تربيتى)

سيف اله فضل الهى قمشى / استاديار گروه علوم تربيتى دانشگاه آزاد اسلامى واحد قم              fazlollahigh@yahoo.com

منصوره ملكى توانا / دبير آموزش و پرورش ناحيه 2 قم                  malekitavana.m@gmail.com

دريافت: 25/9/95               پذيرش: 2/2/96

 

چكيده

هدف اين تحقيق، شناسايى عوامل مؤثر بر توسعه معنويت و تحكيم ارزش هاى دينى دانش آموزان از ديدگاه دبيران، و روش تحقيق، توصيفى ـ پيمايشى است. جامعه آمارى، دبيران مدارس راهنمايى ناحيه 2 آموزش و پرورش شهر قم و نمونه آمارى 60 نفر مى باشد كه براساس جدول مورگان به شيوه تصادفى طبقه اى انتخاب شدند. ابزار گردآورى اطلاعات پرسش نامه محقق ساخته حاوى 20 مؤلفه از نوع آرايش رتبه اى بود كه پايايى آن مطابق آلفاى كرانباخ معادل 83 درصد تعيين گرديد. تجزيه و تحليل توصيفى و استنباطى اطلاعات مطابق آزمون  Zتك گروهى و تحليل واريانس يك راهه (F) نشان داد: 1. عوامل خانوادگى، آموزشگاهى و رسانه اى در توسعه معنويت و تحكيم ارزش هاى دينى و اعتقادات دانش آموزان تأثير دارند. 2. ميزان تأثير عوامل خانوادگى، آموزشگاهى و رسانه اى در توسعه معنويت و ارزش هاى دينى دانش آموزان متفاوت است. 3. از ديدگاه دبيران، خانواده بيشتر از آموزشگاه و رسانه ها در توسعه معنويت و ارزش هاى دينى دانش آموزان تأثير دارد. 4. از عوامل خانوادگى، ميزان پايبندى پدر و مادر به انجام امور معنوى و شكل گيرى مناسب آموزه هاى دينى در دوران كودكى؛ از عوامل آموزشگاهى، تأثير دوستان و همسالان و شخصيت معلمان؛ و از عوامل رسانه اى، توجه به فرهنگ خودى در برنامه ها و پخش سريال هاى دينى و تاريخى از مهم ترين عوامل تأثيرگذار در توسعه و تحكيم ارزش هاى دينى شناخته شدند.

 

كليدواژه ها: ارزش هاى دينى، راه كارها، دانش آموزان، توسعه معنويت.


 

 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
236
شماره صفحه: 
71