بررسى محتواى كتاب هديه هاى آسمان پايه پنجم ابتدايى (تأليف 94ـ95)از منظر پاسخ گويى به سؤالات دينى كودكان

ضمیمهاندازه
7.PDF1.97 مگابایت

سال بيست و ششم ـ شماره 236 (ويژه علوم تربيتى)

پروين روشن قياس / دانشجوى دكترى علوم تربيتى دانشگاه اصفهان                  proshanghias@gmail.com

سيدابراهيم ميرشاه جعفرى / استاد گروه برنامه درسى دانشگاه اصفهان               sebrahimjafari@yahoo.com

دريافت: 13/11/95               پذيرش: 23/3/96

 

چكيده

اين پژوهش با روش تحليل محتوا و با هدف بررسى محتواى كتاب هديه هاى آسمان پايه پنجم ابتدايى از منظر پرداختن به سؤالات دينى كودكان تدوين يافته است. جامعه و نمونه آمارى اين پژوهش كتاب هديه هاى آسمان پايه پنجم ابتدايى بوده است. ابزار پژوهش فهرست واره محقق ساخته شامل 4 مقوله اصلى خداشناسى، نبوت، امامت و معاد بود. نتايج تحقيق نشان داد برخلاف تصور برآمده از پژوهش هاى روان شناسان تحولى نگر، مبنى بر به تأخير انداختن آموزش مفاهيم دينى كودكان تا زمان دستيابى آنها به تفكر انتزاعى، به دليل خاص و فراهم بودن زمينه آشنايى با مفاهيم دينى در محيط زندگى كودكان، اقدام مؤثرى براى آموزش مفاهيم دينى، كه بخشى از آن در راستاى پاسخ گويى به سؤالات دينى كودكان محقق مى گردد، امرى ضرورى است. يافته هاى مربوط به تحليل محتواى كتاب درسى حاكى از آن بود كه 57.4 درصد از كل محتواى كتاب (متن و تصوير) در زمينه خداشناسى، 35.11 درصد در زمينه نبوت، 72.11 درصد در زمينه امامت و 03.4 درصد در زمينه معاد به مقوله پاسخ گويى به سؤالات دينى كودكان پرداخته و در مجموع 88.31 درصد متن و 92.32 درصد تصاوير كتاب به محورهاى مذكور اختصاص يافته است. در راستاى نتايج به دست آمده ضرورت بازنگرى در محتواى كتاب مورد مطالعه به منظور هماهنگى بيشتر با اهداف برنامه درسى ملى در زمينه پاسخ گويى به سؤالات دينى كودكان و متناسب سازى با نيازها و توانمندى ها و كنجكاوى هاى مخاطبان پيشنهاد شد.

 

كليدواژه ها: تربيت دينى، سؤالات دينى، تحليل محتوا، كتاب درسى، هديه هاى آسمان.


سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
236
شماره صفحه: 
87