تبيين قرآني الگوهاي رفتار اجتماعي در جامعة ‌ديني؛ ابزاري براي طراحان برنامة درسي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
2.pdf368.69 کیلو بایت

سال بيست و هفتم ـ شماره دوازدهم، پياپي 255

حسن نجفی/ دکترای مطالعات برنامة درسی دانشگاه علامه طباطبائی     hnajafih@yahoo.com
مهدی سبحانی‌نژاد/ دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد     sobhaninejad@shahed.ac.ir
دريافت: 07/06/97                    پذيرش: 19/11/97
چکيده
پژوهش حاضر با هدف تبیین قرآنی الگوهای رفتار اجتماعی در جامعة ‌دینی انجام گرفته، تا ابزاری ارزشمند برای طراحان برنامة درسی کشور باشد. روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی است و به‌منظور گردآوری داده‌های لازم، و نیل به ‌اهداف پژوهش، منابع موجود و مرتبط با تحقیق، با شیوه‌های کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که جامعة ‌دینی جامعه‌ای است که فرهنگ و روش‌های رفتاری آن از تعالیم دینی و وحیانی برخاسته باشد و اعضای آن در مواجهه با مقوله دین، تمام ابعاد وجودی خویش اعم از بینشی، گرایشی و کنشی را به‌کار بندند؛ در این جامعه دلبستگی و شیدایی به ‌دین و ارزش‌های دینی بر هر دلبستگی دیگر غلبه ‌داشته است، و بنابر آیات قرآن کریم الگوهای رفتار اجتماعی متناسب با آن در پنج محور شامل: رفتارهای فردی مطابق با ضرورت‌های جمعی، رفتارهای تعاملی با سایران، رفتارهای اقتصادی، رفتارهای سیاسی و رفتارهای مرتبط با ایفای تکالیف اجتماعی، قابل تبیین است.
کليدواژه‌ها: طراحی برنامة درسی، جامعة ‌دینی، رفتار اجتماعی، الگوهای مطلوب.


 

سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
255
شماره صفحه: 
11