پياده‌روي اربعين حسينى؛ جايگاه و كاركردها

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
5.pdf1.03 مگابایت

سال بيست و هشتم ـ  شماره هفتم، پياپي 262 (ويژة جامعه‌شناسي)

حسینعلی عربی / استاديار گروه معارف اسلامي دانشگاه سمنان     harabi@semnan.ac.ir
دريافت: 11/3/98                    پذيرش: 6/6/98
چكيده
مراسم پیاده‌روی اربعین حسینی، در سال‌های اخیر به پدیدة منحصربه‌فردی تبدیل شده که موجب تحير جهانيان گرديده است. این اجتماع عظیم بشری، فرصت و تهدیدهای بسياري را به دنبال داشته که شايسته است از سوی متخصصان علوم مختلف مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. یافته‌های پژوهش حاکی از اين است که مراسم اربعین، یک فرصت و سرمایة عظيم اجتماعی براي جهان اسلام است که کارکردهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، مذهبی، نظامی و امنیتی پرشماري دارد. ازجملة کارکردهای اجتماعی این اجتماع عظیم بشری، می‌توان به نمایش اقتدار جهان اسلام، رساندن پیام‌های عاشورا به جهانیان، دیدار چهره به چهره مسلمانان و افزایش هم‌افزایی در زمینه‌های گوناگون، کاهش کشمکش‌ها و اختلافات اشاره کرد. در این پژوهش، گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و مشاهده‌ای صورت گرفته و به شیوه توصیفی ـ تحلیلی نگاشته شده است.
كليد‌واژه‌ها: زیارت اربعین، پیاده‌روی اربعین، کارکرد آشکار و پنهان، همبستگی اجتماعی، سرمایه اجتماعی.
 


 

سال انتشار: 
28
شماره مجله: 
262
شماره صفحه: 
45