اختصاصات اعتقادی شیعۀ امامیه در مسئلۀ امامت از منظر سید مرتضی

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
2.pdf215.93 کیلو بایت

معصومه اسماعیلی/ استادیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی هدی    masomehesmaeeli@yahoo.com
دريافت: 25/09/98                    پذيرش: 22/02/99
چکيده
اختصاصات اعتقادی شیعه مجموعه آموزه‌هایی است که یا اصل آموزۀ اعتقاد قطعی و منحصر به شیعه است؛ یا تقریر و نوع تبیین آن به شیعه اختصاص دارد. موضوع این مقاله، تبیین و استخراج اختصاصات اعتقادی شیعۀ امامیه از دیدگاه سید مرتضی است. هدف از پژوهش آن است که عقاید اختصاصی شیعه از متون متکلمی امامت‌پژوه و نزدیک به عصر حضور که معاصر و محشور با اهل‌سنت است، استخراج شده و مرز عقاید شیعۀ امامیه و سایر فرق در این آموزه معلوم گردد. این پژوهش به روش توصیفی‌ ـ تحلیلی و با استناد به ادلۀ عقلی و نقلی انجام شده است. سید مرتضی به عنوان یکی از متکلمان مطرح مدرسه بغداد، با تدوین کتب و رساله‌های متعدد و پاسخ به شبهات اعتقادی اهل‌سنت، به تبیین صحیح عقاید اسلامی و طرح منظومۀ کامل فکر شیعی می‌پردازد. یافته‌های مقاله گویای آن است که ایشان با تبیین آموزه‌های امامت، همچون تعریف امام، عصمت، منصوص بودن و علم امام، مهدویت و رجعت، این باورها را به عنوان اعتقادات اختصاصی شیعه مطرح ساخته و مرز اعتقادی شیعۀ امامیه و دیگر فرق در این باورها را بیان می‌كند.
کلیدواژه‌ها: اختصاصات شیعه، امامت، مهدویت، عصمت، رجعت.
 


 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
271
شماره صفحه: 
9
صفحه شروع مقاله: 
9
صفحه پایان مقاله: 
17