بررسی و تحلیل مفهوم، ادله، ضوابط و موانع «پویایی در عقود»

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
3.pdf257.76 کیلو بایت

محمدجواد قاسمی اصل اصطهباناتی/ دانشجوی دکتری فلسفه اقتصاد مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره     ghasemi2561@anjomedu.ir
دريافت: 29/01/99                    پذيرش: 13/03/99
چکيده
ضرورت طراحی سازوکارهای مشروع در راستای اهداف شریعت در حوزه قراردادهای مالی، اهمیت پویایی در عقود را نشان می‌هد. این تحقیق، با استفاده از تحلیل‌های فقهی، اقتصادی و جامعه‌شناسانه، مفهوم، انواع، ضرورت، ادله، ضوابط و شبهات پویایی در عقود را برمی‌رسد و در مورد متصدی طراحی عقود به قضاوت می‌نشیند.
طبق یافته‌های تحقیق، عقود بخش پویای توزیع ثروت در اقتصاد اسلامی است. سه سنخ دلیل بر پویایی قابل ارائه است: 1. ادله اجتماعی ـ اقتصادی مبتنی بر تحلیل نیازهای پویای اجتماعی منجر به شکل‌گیری عقود. 2. تحلیل‌های فقهی، چون امضائی و غیرابتدائی بودن عقود و وجود منطقة‌الفراغ در فقه معاملات. 3. ادله لفظی، چون آیات 1 مائده؛ 34 اسراء؛ 177 بقره؛ 29 نساء و حدیث شرط. ضوابط پویایی در ابداع، تضمین اهداف و ساختارهای شریعت و در ترکیب عقود، عدم مخالفت با کتاب‌الله و مقتضای عقد است. رکود در شکل‌دهی عقود نوین، ناشی از عدم احساس نیاز به طراحی عقد جدید با وجود عقود پیشین، وجود موانع علمی چون تصور توقیفی بودن عقود یا موانع عملی چون عدم وجود مسئولیت اجتماعی برای فقهاست. متصدی امین جهت طراحی عقود نوظهور، نظام ولایت است.
کليدواژه‌ها: پویایی، عقود، پویایی در عقود، احکام امضائی، منطقة‌الفراغ، ابداع و ترکیب عقود.
  

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
272
شماره صفحه: 
23
صفحه شروع مقاله: 
34
صفحه پایان مقاله: 
34