تبيين نقش همسان‌‌همسری در تحکیم خانواده از منظر متون روايي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
2.pdf301.22 کیلو بایت

* حسين اسدي/ دانشجوی دکتری جامعه‌شناسي فرهنگي مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمیني ره    hosseinasadimm1361@gmail.com
قاسم ابراهيمي پور/ استاديار گروه جامعه‌شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    ebrahimipoor14@yahoo.com
دريافت: 15/08/99                    پذيرش: 25/12/99
چکيده
خانوداه به‌عنوان عنصر سازندة جامعة انسانی، همواره مورد توجه دین مبین اسلام بوده است. خانواده به این دلیل که کارکردها و نقش‌های متفاوتی بر عهده دارد، نقش مهمی در رشد و تعالی جامعه ایفا می‌کند. خانواده زمانی می‌تواند این کارکردها و نقش‌ها را به خوبی انجام دهد که میان زوجین روابطی صحیح حاکم بوده و از تحکیم برخوردار باشد. این مقاله درصدد پاسخ‌گویی به این سؤال است که از دیدگاه متون روایی همسان‌همسری چه نقشی در تحکیم خانواده دارد؟ روش تحقیق در مقام گردآوری اطلاعات اسنادی و در مقام تجزیه و تحلیل، توصیفی ـ تحلیلی است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد از دیدگاه متون روایی اولاً، انسان‌ها تمایل دارند با افراد شبیه و هم‌سنخ خود ارتباط و تعامل برقرار کنند. ثانیاً، همسان‌همسری از آن جهت که باعث می‌شود بین زوجین توافق و الفت ایجاد گردد، منجر به تحکیم خانواده می‌شود. ثالثاً، از میان جنبه‌های مختلف همسان‌همسری، کفویت و همسانی در باورها و ارزش‌ها، نقش برجسته‌تری در تحکیم خانواده دارد.
کلیدواژه‌ها: تحکیم خانواده، همسان‌همسری، کفويت، ازدواج، انتخاب همسر.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
280
شماره صفحه: 
11
صفحه شروع مقاله: 
11
صفحه پایان مقاله: 
20