رابطۀ حجاب با جایگاه معنوی زنان مسلمان از دیدگاه قرآن و حدیث

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
5.pdf291.81 کیلو بایت

* ملیحه کرمي جعفرلو / کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه کاشان    yaamahdi1369@gmail.com    
مرتضی امامي/ استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه کاشان    emami@kashanu.ac.ir
دريافت: 08/04/99                    پذيرش: 15/09/99
چکيده
پوشش و حجاب دارای ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و نیز دارای مؤلفه‌های مذهبی، معنوی، منزلتی، شخصیتی و رفتاری است که می‌توان از زوایای مختلفی بدان نگریست؛ لکن با توجه به تأثیرات و تعاملات متقابل میان روح و عمل، این مسائل اصلی مطرح است که اساساً چه نوع رابطه‌ای بین روح و پوشش انسان از دیدگاه قرآن وجود دارد؟ و نحوۀ شکل‌گیری و تکامل روح و عمل در فلسفۀ اسلامی و در رابطۀ با حجاب چگونه است؟ این مقاله بر آن است تا با رویکردی توصیفي ـ تحلیلی و با تتبع در منابع تفسیری، فلسفی، روایی و برخی گزاره‌های جامعه‌شناختی و روان‌شناختی، به روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و تحلیل محتوا، و با بررسی موضوعاتی نظیر وجود نفس (روح) و نیز تعامل دوجانبۀ روح با عمل و بالعکس و تجسم اعمال، اثبات کند که اساساً رابطۀ حجاب با جایگاه و قداست زنان مسلمان و با ایمان، رابطه‌ای عینی و حقیقی است.
كليدواژه‌ها: حجاب، روح، زنان مسلمان، قرآن، لباس.
 


سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
280
شماره صفحه: 
49
صفحه شروع مقاله: 
49
صفحه پایان مقاله: 
58