گفتمان‌سازی جریان نفاق برای تغییر دستگاه محاسباتی جامعه اسلامی در آيات و روايات

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
7.pdf289.53 کیلو بایت

* شبیر فیروزیان/ دانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی قرآن کریم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم قم    firuzian62@gmail.com
هادی نصیری/ استادیار گروه علوم قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم قم    h.nasiri.218@gmail.com
محمدجواد نوروزی/ دانشیار گروه علوم سیاسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    mohamadjavadnorozi@yahoo.com
دريافت: 22/07/99                    پذيرش: 23/11/99
چکيده
ریشه‌اي‌ترين فعالیت جریان نفاق در جامعه اسلامی، تلاش برای گفتمان‌سازی از اندیشه‌های التقاطی خود برای تغییر محاسبات فکری مردم جامعه و همسوسازی آن با اندیشه‌های ضدانقلابی جریان نفاق است؛ چراکه از این راه، مردم در «عمل» نیز با جریان نفاق همسو شده و کار «براندازی نظام اسلامی» که هدف نهایی جریان نفاق است، به سهولت انجام می‌پذیرد.    
جریان نفاق برای گفتمان‌سازی اندیشه‌های خود در جامعه و تأثیرگذاری بر ادراک مردم، از انواع روش‌های «کلامی» و «رسانه‌ای» بهره می‌برد. هدف پژوهش حاضر این است که ضمن تحلیل آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت، روش‌های متعدد کلامی و رسانه‌ای جریان نفاق برای تغییر محاسبات ذهنی و فکری مردم جامعه احصاء شده و مورد بررسی قرار گیرند. برای این منظور، روش‌های فوق به دو دستۀ «تأثیرات مستقیم بر ادراک مردم جامعه» و «تأثیرات غیرمستقیم بر ادراک مردم جامعه» تقسیم شده و مورد تحلیل قرار گرفته‌اند.
کلیدواژه‌ها: نفاق، منافقان، گفتمان‌سازی، دستگاه محاسباتی، قرآن کریم.
 


 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
280
شماره صفحه: 
75
صفحه شروع مقاله: 
75
صفحه پایان مقاله: 
87