تحليل جامعه‌شناختي جايگاه عقل‌گرايي و عاطفه‌گرايي در اسلام

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
8.pdf704.8 کیلو بایت

* مريم مختاري/ دانشيار گروه جامعه‌شناسي دانشگاه ياسوج     mmokhtari@yu.ac.ir
صياد خردمند/ كارشناس ارشد جامعه‌شناسي دانشگاه ياسوج    sayadkheradmand@yahoo.com
دريافت: 26/06/99                    پذيرش: 12/11/99
چکيده
چیستی و ماهیت مفاهیم عقل و عاطفه و مهم‌تر از آن جایگاه آنها در دین و دینداری همواره مورد توجه متفکران دین و معرفت‌شناسی دین بوده است. به‌طوری‌که برخی بر نقش عاطفه تأکید کرده و برخی بر نقش عقل. لذا هدف پژوهش حاضر شناخت جایگاه عقل و عاطفه در دین اسلام است. براین‌اساس برای گردآوری داده‌ها از روش تحلیل محتوای کیفی و مطالعۀ کتابخانه‌ای استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که یکجانبه‌نگری در این‌باره در دین اسلام وجود ندارد و محتوای متون دینی اسلام بخصوص قرآن، هر دو عقل و عاطفه در میدان دین‌ورزی حضور دارند. عقل‌گرایی بیشتر با ارائۀ یک بینش هستی‌شناختی در حوزه نظم حاکم بر جهان، عاقبت‌اندیشی، اثبات وجود خدا، روابط اجتماعی، قانون‌گذاری و اصولاً سطح کلان امر دینداری بر آن تأکید شده است. عاطفه‌گرایی نیز برانگیزاننده حالت ذهنی محبت و عشق به خالق هستی و همنوعان است و بیشتر در حوزه فردی و روابط شخصی انسان با خالق هستی مطرح است.
كليدواژه‌ها: عقل‌گرایی، عاطفه‌گرایی، دین، اسلام.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
280
شماره صفحه: 
89
صفحه شروع مقاله: 
89
صفحه پایان مقاله: 
99