سواد اطلاعاتی و قدرت تبیين‌کنندگی آن برای کارآفرینی دانشجویان

user warning: Can't find record in 'progress' query: DELETE FROM progress WHERE name = 'ultimate_cron_poorman' in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\progress\progress.module on line 131.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
9.pdf307.39 کیلو بایت

افسانه صادقی مجد/ کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم    afsanesadeghiifo@gmail.com 
* سیف‌اله فضل‌الهی قمشی/ استاديار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم     fazlollahigh@yahoo.com
دريافت: 20/08/99                    پذيرش: 16/12/99
چکيده
هدف اين پژوهش بررسی رابطه سواد اطلاعاتی با کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی است. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ شیوه‌گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه ‌آماری، تعداد 1271دانشـجوی تحصیلات تکمیلی دانشـگاه آزاد اسـلامی واحـد قم در نیم‌سال دوم 96ـ97 بودند. نمونه ‌آماری 295 نفر که به شیوه تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از دو پرسش‌نامه استاندارد سواد اطلاعاتی، یزدانی (1391) و کارآفرینی، مارگریت هیل (1984) به ترتیب با پایایی معادل80/0 و 85/0 مطابق آلفای کرانباخ استفاده شد. تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها، براساس روش‌های توصیفی و استنباطی در حد آزمون‌هایt برای مقایسه میانگین دو گروه مستقل، آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری در قالب نرم‌افزار تحلیل آماری SPSS نشان داد: بین کارآفرینی و سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین مؤلفه‌های سواد اطلاعاتی (مکان‌یابی اطلاعات، ارزیابی اطلاعات، نیاز اطلاعاتی، سازمان‌دهی اطلاعات و تبادل اطلاعات) و کارآفرینی دانشجویان رابطه وجود دارد که قدرت تبین‌کنندگی سازمان‌دهی اطلاعات از همه مؤلفه‌ها بیشتر است. علی‌رغم بهتر بودن وضعیت نسبی کارآفرینی و سواد اطلاعاتی در دانشجویان پسر، تفاوت معناداری با دانشجویان دختر مشاهده نشد.
کلیدواژه‌ها: سواد اطلاعاتی، کارآفرینی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، دانشگاه آزاد اسلامی.

 

 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
280
شماره صفحه: 
101
صفحه شروع مقاله: 
101
صفحه پایان مقاله: 
110