موضوع‌شناسی فقهی وقف پول

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
3.pdf373.07 کیلو بایت

مصطفی کاظمی نجف‌آبادي/ استادیار گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه     mostafakazemi@rihu.ac.ir
دريافت: 25/08/99                    پذيرش: 25/12/99
چکيده
وقف، حبس‌کردن عین مال و تسبیل منافع است؛ به‌گونه‌اي‌که نقل و انتقال آن از طريق بیع، هبه، رهن و ارث مجاز نباشد. تحقیق حاضر که با روش تحلیلی ـ توصیفی و با هدف شناسایی و کشف ماهیت وقف و ماهیت پول از دو طریق پیشینی و حقوقی انجام گرفته، درصدد تبیین موضوعی وقف پول برای فقیه، جهت صدور فتوا در جهت جواز یا عدم جواز وقف پول است. در پاسخ به پرسش از چیستی وقف پول و اینکه آیا حبس عين در پول ممكن است یا نه؟ نتایج تحقیق حاکی از آن است که اگر منظور از عين در پول، عين فيزيكي پول با ماده و شكل خاص باشد، حبس ممكن نيست؛ بخصوص در پول‌هاي تحريري، الكترونيكي و ديجيتالي؛ و نمی‌توان در تعریف وقف پول آن را لحاظ کرد. اما اگر منظور از عين پول، ماليت آن باشد، حبس عين ممكن است؛ و بر آن اساس می‌توان وقف پول را به وقف مالیت تعریف کرد. بنابر نتایج حاصله می‌توان وقف پول را به وقف مالیت تعریف کرد و آن را مجاز دانست.
كليدواژه‌ها: موضوع‌شناسی، فقه، وقف، پول، وقف پول، وقف مالیت.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
281
شماره صفحه: 
23
صفحه شروع مقاله: 
23
صفحه پایان مقاله: 
34