موضوع‌شناسی فقهی صندوق‌های قرض‌الحسنه خانگی و مسائل فقهی مرتبط با آن

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
4.pdf223.79 کیلو بایت

مهدی خطیبي / استاديار گروه اقتصاد مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره     m.khatibi@iki.ac.ir
دريافت: 17/07/99                    پذيرش: 23/01/1400
چکيده
صندوق‌های قرض‌الحسنه خانگی شیوه‌ای جدید در قرض‌ دادن و قرض گرفتن است که از سوی بسیاری از خانوارهای ایرانی مورد استقبال واقع شده است. در این شیوه از قرض، عده‌ای توافق می‌کنند ماهیانه مبلغی را به یک نفر که مدیر صندوق است، تحویل دهند؛ او نیز با انجام قرعه‌کشی، کل مبلغ را به یکی از اعضاء به‌عنوان وام (قرض) پرداخت می‌کند؛ این عملیات هر ماه تکرار می‌شود تا تمامی اعضاء بتوانند وام دریافت کنند. نتایج تحقیق حاضر که به روش تحلیلی ـ توصیفی انجام شده، نشان می‌دهد این شیوه قرض دادن به لحاظ فقهی صحیح است و شبهه ربا در آن وجود ندارد؛ البته شرط اختصاص اولین وام به مدیر صندوق به‌مثابۀ نوعی اجرت در ازای خدمات مدیریتی اوست. این شرط، اولین وام را که به وی تعلق گرفته، ربوی می‌کند. در این تحقیق مسئله الزام اعضاء بر حفظ همکاری با صندوق به بحث گذاشته شده و کیفیت تعلق خمس به مبالغ پرداختی در صورت سررسید سال خمسی نیز تفصیلاً بیان شده است.
کلیدواژه‌ها: صندوق قرض‌الحسنه خانگی، قرض، قرض‌الحسنه، قرض به شرط قرض، ربای قرضی.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
281
شماره صفحه: 
35
صفحه شروع مقاله: 
35
صفحه پایان مقاله: 
43