خرید و فروش امتیاز تسهیلات بانکی

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
6.pdf226.5 کیلو بایت

مهدی خطیبي/ استاديار گروه اقتصاد مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    m.khatibi@iki.ac.ir
دريافت: 11/09/99                    پذيرش: 26/01/1400
چکیده
در کشورهایی مثل ایران که گرفتار تورم هستند، تقاضا برای تسهیلات بانکی بسیار بیشتر از عرضة آن است. ازاین‌رو، برای کسانی که به هر دلیل در اولویت دریافت تسهیلات هستند، موقعیتی پدید آمده که دیگران حاضرند با پرداخت مبلغی آن را به‌دست آورند. تحقیق حاضر به دنبال آن بوده که ماهیت اولویت ایجادشده را بررسی کند، تا زمینه استنباط حکم شرعیِ خرید و فروش آن فراهم گردد. نتایج تحقیق حاضر که به روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به سرانجام رسیده، نشان می‌دهد بین معرفی خریدار امتیاز تسهیلات به بانک جهت دریافت تسهیلات، و دریافت مستقیم تسهیلات توسط صاحب امتیاز و سپس واگذاری آن به دیگری تفاوت وجود دارد. در صورت اول فروش امتیاز (واگذاری حق اولویت در مقابل مال) صحیح است. در صورت دوم اگر تسهیلات، قرض‌الحسنه باشد دریافت مبلغی در ازای واگذاری تسهیلات، مصداق ربای قرضی است؛ و اگر تسهیلات، انتفاعی باشد چه از نوع مشارکتی و چه از نوع مبادله‌ای، دریافت مبلغی در ازای واگذاری تسهیلات، اکل مال به باطل است.
کلیدواژ‌ه‌ها: خرید و فروش، تسهیلات بانکی، امتیاز تسهیلات.

 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
281
شماره صفحه: 
55
صفحه شروع مقاله: 
55
صفحه پایان مقاله: 
64