ویژگی‌ها و مصادیق امامت از منظر قرآن

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
3.pdf291.07 کیلو بایت

* علی امین‌رستمی/ کارشناسی ارشد تاریخ اسلام مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره و سطح 4 حوزه علميه    ali.amini1353@yahoo.com
محمد جعفری/ دانشیار گروه کلام و فلسفه دین مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمینی ره    mjafai125@yahoo.com
دريافت: 19/10/99                    پذيرش: 30/01/1400
چکيده
ویژگی‌ها و مصادیق امامت در تشیع امامی از مباحث مهم در کلام شیعی است که بسیاری از آموزه‌های اعتقادی تشیع امامی مبتنی بر آن است. ازاین‌رو، ائمة اطهار و عالمان شیعه کوشیدند تا با بهره‌گیری از قرآن به تثبیت اعتقادات شیعه در مسئله امامت بپردازند. نوشتة پیش‌رو با شیوه‌ای توصیفی ـ تحلیلی بر آن است تا یافته‌های قرآنی معصومان و استفاده‌های قرآنی عالمان شیعه را در مهم‌ترین ویژگی‌های امامت نظیر علم غیب‌، عصمت، نصب الهی امام، اثبات فرزندان رسول خدا بودن ائمه، افضلیت و حجت و هادی الی‌الله بودن آنان را تحلیل و تبیین کرده و استشهادهای قرآنی دربارة امامت ائمه به طور مصداقی را مورد بررسی قرار دهد.
کلیدواژه‌ها: امامت، ویژگی‌های امام، مصادیق امامت، امامت در قرآن.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
282
شماره صفحه: 
19
صفحه شروع مقاله: 
19
صفحه پایان مقاله: 
30