نماز جماعت

  • user warning: Can't find record in 'progress' query: DELETE FROM progress WHERE name = 'ultimate_cron_poorman' in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\progress\progress.module on line 131.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

بررسى زمينه هاى فرهنگى اثرگذار بر استقبال و عدم استقبالجوانان از مساجد از نظر دانشجويان دانشگاه پيام نور اليگودرز

سال بيست و چهارم ـ شماره 208

حسين اسماعيلى[1]

سيدمحمدرضا موسوى نسب[2]

چكيده

اين تحقيق به منظور بررسى زمينه هاى فرهنگى اثرگذار بر استقبال و عدم استقبال جوانان از مسجد با هدفشناسايى عوامل و راه كارهاى اثرگذار بر جذب جوانان به مساجد و شركت در فعاليت هاى آن طراحى شدهاست. اين پژوهش، از نوع پژوهش هاى زمينه اى است كه به روش توصيفى انجام شده است. گردآورىاطلاعات با استفاده از پرسشنامه 30 گويه اى محقق ساخته صورت گرفت. جامعه آمارى پژوهش كليهدانشجويان دانشگاه پيام نور اليگودرز مى باشند كه تعداد 200 نفر آنان به صورت تصادفى در نمونه آمارىاين پژوهش قرار گرفتند. نتايج پژوهش نشان داد كه به ترتيب (بى اطلاعى و ناآشنايى نسبت به اهميت مسجدو نماز جماعت، نامناسب بودن برنامه هاى مسجد، نامناسب بودن برخورد با نمازگزاران و بى توجهى نسبتبه تميزى و نظافت مسجد) به طور معنادارى در استقبال و عدم استقبال از مسجد اثر گذارند.

 

كليدواژه ها: مساجد، جوانان، نماز جماعت، جايگاه مسجد.

 
[1] استاديار گروه الهيات دانشگاه پيام نور. hosain_esmaily@yahoo.com

[2] استاديار مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره. smrmn1346@gmail.com

دريافت: 23/4/93 پذيرش: 13/12/93

 

سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
0
شماره صفحه: 
111

واكاوى عوامل جذب دانش‌‏آموزان به نماز جماعت مدارس

سال بيست و دوم ـ شماره 194 ـ بهمن 1392، 45ـ58

سيف اله فضل الهى1

منصوره ملكى توانا2

چكيده

هدف اين پژوهش، بررسى عوامل جذب دانش آموزان به نماز جماعت مدارس مى باشد. روش تحقيق، توصيفى ـ پيمايشى بوده و جامعه آمارى، دانش آموزان مدارس راهنمايى ناحيه دو آموزش و پرورش قم مى باشند كه 360 نفر از آنها به صورت تصادفى طبقه اى به عنوان نمونه آمارى انتخاب شدند. ابزار جمع آورى اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته، با پايايى 81/0 است. تحليل اطلاعات براساس آزمون هاى خى دو، Z تك گروهى و T براى ميانگين دو گروه مستقل، نشان داد: 1. بين عوامل جذب دانش آموزان مدارس دخترانه و پسرانه به نماز جماعت تفاوت معنادارى وجود دارد. 2. گرايش هاى مذهبى و مشاركت والدين و متوليان مدارس در نماز جماعت، انگيزه حضور دانش آموزان را افزايش مى دهد. 3. بين شناخت دانش آموزان از فوايد نماز و نماز جماعت، و مشاركت آنان در مجالس مذهبى، با رويكرد آنان به نماز جماعت مدارس رابطه مثبت وجود دارد. 4. نحوه تقويت و تفويض مسئوليت برگزارى نماز جماعت به آنان، در افزايش علاقه و مشاركت در نماز جماعت مؤثر است. 5. بين شخصيت و نفوذ امام جماعت و نوع ارتباط او با فراگيران، امكانات، شرايط نمازخانه ها و گرايش دانش آموزان به نماز جماعت رابطه معنى دارى وجود دارد.

كليدواژه ها: نماز جماعت، دانش آموزان، مدارس راهنمايى، عوامل جذب.

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
194
شماره صفحه: 
45
محتوای تغذیه