نظريه ‏پردازى قرآنى

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

مرحله مطالعه اكتشافى در نظريه ‏پردازى قرآنى

سال بيست و سوم ـ شماره 197 (ويژه علوم قرآنى)

مصطفى كريمى : استاديار گروه تفسير و علوم قرآن مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏سره. karimi@qabas.net

دريافت: 12/6/92               پذيرش: 22/12/92
چكيده
هدايت و تعالى به قرآن و درمان دردهاى مادى و معنوى جوامع اسلامى با آن، تنها در سايه استخراج نظريه قرآن كريم در مسائل گوناگون و عمل به آنها ميسر است. فهم قرآن كريم دو روش كلى دارد: يكى، تفسير ترتيبى كه در پى فهم مفاد فردى و مراد الهى از تك ‏تك آيات است؛ و ديگرى، نظريه ‏پردازى و تفسير موضوعى، كه تلاشى است براى استنباط نظريه قرآن كريم در باب مسائل گوناگون، از طريق جمع ‏آورى و دسته‏بندى تمام آيات مربوط و استنطاق روشمند. براى رسيدن به ديدگاه‏هاى قرآن، داشتن مبانى صحيح و طى كردن تمام مراحل با شيوه درست و به ‏دور از آسيب، لازم است. ازجمله آن مراحل، مطالعه اكتشافى آيات است كه اهميت شايان توجه دارد؛ زيرا جست ‏وجو و جمع ‏آورى آيات براى تهيه مواد اوليه نظريه ‏پردازى قرآنى در اين مرحله انجام مى ‏گيرد.
اين مقاله شيوه و آسيب‏ هاى مرحله مطالعه اكتشافى را واكاوى مى‏كند. هدف، فراهم كردن زمينه، نظريه‏پردازى قرآنى درست و رفع برخى از آسيب‏هاى نظريه‏ پردازى قرآنى است. گردآورى مطالب به صورت مطالعه كتابخانه‏اى و فيش‏بردارى خواهد بود و پردازش مطالب به‏ صورت توصيفى و تحليلى.

كليدواژه‏ ها: قرآن، نظريه ‏پردازى قرآنى، تفسير موضوعى، مطالعه اكتشافى، شيوه‏هاى مطالعه اكتشافى، آسيب ‏هاى مطالعه اكتشافى.
 

سال انتشار: 
23
شماره مجله: 
197
شماره صفحه: 
31
محتوای تغذیه