مساجد

  • user warning: Can't find record in 'progress' query: DELETE FROM progress WHERE name = 'ultimate_cron_poorman' in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\progress\progress.module on line 131.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

بررسى زمينه هاى فرهنگى اثرگذار بر استقبال و عدم استقبالجوانان از مساجد از نظر دانشجويان دانشگاه پيام نور اليگودرز

سال بيست و چهارم ـ شماره 208

حسين اسماعيلى[1]

سيدمحمدرضا موسوى نسب[2]

چكيده

اين تحقيق به منظور بررسى زمينه هاى فرهنگى اثرگذار بر استقبال و عدم استقبال جوانان از مسجد با هدفشناسايى عوامل و راه كارهاى اثرگذار بر جذب جوانان به مساجد و شركت در فعاليت هاى آن طراحى شدهاست. اين پژوهش، از نوع پژوهش هاى زمينه اى است كه به روش توصيفى انجام شده است. گردآورىاطلاعات با استفاده از پرسشنامه 30 گويه اى محقق ساخته صورت گرفت. جامعه آمارى پژوهش كليهدانشجويان دانشگاه پيام نور اليگودرز مى باشند كه تعداد 200 نفر آنان به صورت تصادفى در نمونه آمارىاين پژوهش قرار گرفتند. نتايج پژوهش نشان داد كه به ترتيب (بى اطلاعى و ناآشنايى نسبت به اهميت مسجدو نماز جماعت، نامناسب بودن برنامه هاى مسجد، نامناسب بودن برخورد با نمازگزاران و بى توجهى نسبتبه تميزى و نظافت مسجد) به طور معنادارى در استقبال و عدم استقبال از مسجد اثر گذارند.

 

كليدواژه ها: مساجد، جوانان، نماز جماعت، جايگاه مسجد.

 
[1] استاديار گروه الهيات دانشگاه پيام نور. hosain_esmaily@yahoo.com

[2] استاديار مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره. smrmn1346@gmail.com

دريافت: 23/4/93 پذيرش: 13/12/93

 

سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
0
شماره صفحه: 
111

بررسى جامعه ‏شناختى كاركرد مساجد بر پويايى فرهنگ اسلامى

سال بيست و سوم ـ شماره 199 (ويژه جامعه‏ شناسى)

جابر ميرزاپورى :  دانشجوى دكترى جامعه‏ شناسى دانشگاه آزاد اسلامى واحد علوم و تحقيقات تهران.  mirzapouri_j@yahoo.com
غلامعلى اسماعيلى كريزى :  عضو هيئت علمى دانشگاه آزاد اسلامى دامغان.

دريافت: 2/3/92               پذيرش: 23/11/92
چكيده
هدف از اين پژوهش، بررسى كاركرد مساجد در شكل‏دهى، تقويت، تحول و پويايى فرهنگ اسلامى است. از روش اسنادى و تك‏نگارى و تكنيك پرسش‏نامه باز، مصاحبه، مشاهده مشاركتى و فيش‏بردارى براى جمع‏آورى داده‏ها استفاده شده است. رويكرد و الگوى نظرى تحقيق بر اساس نظريات كاركردى دوركيم، مرتون و پارسونز بنا شده است كه مساجد را واجد كاركرد آشكار و پنهان در چهار بُعد اجتماعى، فرهنگى، سياسى و اقتصادى در نظر گرفته است. تجزيه و تحليل داده‏ها توسط محقق براساس شيوه استدلالى و منطقى در تطبيق يافته‏هاى تحقيق با الگوى نظرى صورت پذيرفته است. يافته‏ها و نتايج تحقيق نشان مى‏دهد كه مساجد نوعى ضرورت كاركردى براى دستيابى به اهداف جامعه اسلامى دارند و با كاركردهاى آشكار و پنهان در ابعاد اجتماعى، فرهنگى، سياسى و اقتصادى سبب تقويت، تحول و پويايى فرهنگ اسلامى مى‏گردند. همچنين مساجد در يك رابطه ديالكتيكى با كاركردهاى خود، سبب تقويت فزاينده خود و كاركردهاى خود و در نهايت، پويايى فرهنگ اسلامى خواهند شد.

كليدواژه ‏ها: مساجد، كاركرد، پويايى فرهنگى، فرهنگ اسلامى.
 

سال انتشار: 
23
شماره مجله: 
199
شماره صفحه: 
65
محتوای تغذیه