اقتصاد اسلامى

  • user warning: Can't find record in 'progress' query: DELETE FROM progress WHERE name = 'ultimate_cron_poorman' in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\progress\progress.module on line 131.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

منابع مالى و درآمدى امامان معصوم عليهم السلام

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

ماهنامه علمى ـ ترويجى در زمينه علوم انسانى آبان 1395

روح اللّه شيرزاد / كارشناس ارشد تاريخ تشيع مؤسسه امام رضا عليه السلام    shirzad.rohollah@gmail.com

دريافت: 19/4/94               پذيرش: 21/10/94

 

چكيده

از اصول مشترك در سيره امامان معصوم عليهم السلام، تأمين منابع مالى در رفع احتياجات خود و نيز شيعيان بوده است. ايشان روش هايى را براى كسب درآمد برگزيده اند كه علاوه بر اهتمام خود بر آنها، شيعيان را نيز در عمل به آن توصيه كرده اند. صناعات و حرفه هايى از قبيل كشاورزى، تجارت و بازرگانى و منابع اجتماعى مانند خمس و موقوفات و نيز منابع عمومى (شامل هدايا و نذورات و كمك هاى مالى) نمونه هايى از منابع مالى و درآمدى معصومان عليهم السلام بوده است. نوشتار حاضر با رويكرد تحليلى ـ توصيفى و با تكيه بر منابع تاريخى و حديثى، كوشيده است تا با بيان روش هاى توليد منابع در سيره ائمّه اطهار عليهم السلام، الگوى مناسبى براى معرفى راه كارهاى توليد در جهت بهبود وضعيت مالى شيعيان و ترسيم سبك زندگى دينى، ارائه نمايد.

 

كليدواژه ها: اقتصاد اسلامى، منابع مالى امامان معصوم عليهم السلام، سبك زندگى، سيره اقتصادى.

 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
227
شماره صفحه: 
43

معيارهاى توليد مطلوب در اقتصاد اسلامى

سال بيست و چهارم ـ شماره 213 (ويژه اقتصاد اسلامى)

نادر حقيقى /  كارشناس ارشد اقتصاد مؤسسه آموزشى پژوهشى امام خمينى قدس سره

asdfnader@yahoo.com

محمدجمال خليليان اشكذرى / دانشيار گروه اقتصاد مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره

mj_khalil41@yahoo.com

دريافت: 20/12/93               پذيرش: 22/4/94

 

چكيده

توليد مطلوب در هر نظام اقتصادى توليدى است كه در راستاى اهداف و انگيزه هاى مشخص و با توجه به معيارهاى خاصى در دو سطح خرد و كلان انجام مى گيرد. اين معيارها به سياست گذاران اقتصادى كمك مى كند تا با توجه به اطلاعاتى كه بر اساس آنها به دست مى آورند تصميمات لازم را اتخاذ كنند. اين پژوهش به تبيين رويكرد اسلامى نسبت به معيارهاى توليد مطلوب در اقتصاد اسلامى مى پردازد. هدف اين پژوهش يافتن معيارهايى براى توليد در اقتصاد اسلامى از متون اسلامى است. پژوهش حاضر همراه با بهره گيرى از روش تحليلى ـ توصيفى، به طور عمده از روش كشفى و بر اساس آيات، روايات، سيره اهل بيت عليهم السلام و نظرات انديشمندان اقتصاد اسلامى انجام گرفته است. معيارهايى كه براى توليد مطلوب در اقتصاد اسلامى استخراج گرديده است عبارتند از: طيب بودن، اولويت دادن نيازهاى واقعى، رعايت مصالح اجتماعى، كارايى در توليد.

كليدواژه ها: معيار، توليد مطلوب، اقتصاد اسلامى، كالاى اساسى، نياز واقعى.


سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
213
شماره صفحه: 
107
محتوای تغذیه