صفدر الهى راد

  • user warning: Can't find record in 'progress' query: DELETE FROM progress WHERE name = 'ultimate_cron_poorman' in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\progress\progress.module on line 131.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

استلزامات سياسى آموزه «توحيد» در تبيين مشروعيت الهى و نقد «مشروعيت مردمى» و «مشروعيت دوگانه»

سال بيست و ششم ـ شماره 234 (ويژه كلام)

امراللّه قلى زاده / كارشناس ارشد كلام مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره                amrollah.gholizadeh@yahoo.com

صفدر الهى راد / استاديار مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره               elahi8@yahoo.com

دريافت: 18/9/95               پذيرش: 12/2/96

 

چكيده

«مشروعيت» از جمله مسائلى است كه همه نظام هاى سياسى در مواجهه با آن قرار گرفته و بايد پاسخى مناسب براى آن داشته باشند. نظام سياسى اسلام در مواجهه با مسئله «مشروعيت»، ضمن طرح نظريه «مشروعيت الهى»، ساير نظريه هاى مشروعيت را به چالش مى كشد. نكته مهم آنكه نظريه «مشروعيت الهى» مبتنى بر «نگرش توحيدى» است و از طريق لوازمات و استلزامات «آموزه توحيد» استنباط مى گردد. اين امر متوقف بر آن است كه آموزه توحيد را از حالت انتزاعى و تجريدى، كه در علم كلام از آن بحث مى شود، رهانيده و به مثابه آموزه كاربردى بدان نگريسته شود. اين پژوهش، كه به صورت توصيفى ـ تحليلى صورت گرفته، بر آن است كه با استفاده از استلزامات سياسى آموزه «توحيد»، ضمن اثبات نظريه «مشروعيت الهى»، نظريه هاى «مشروعيت مردمى» و «مشروعيت دوگانه» را نقد و ارزيابى كند.

 

كليدواژه ها: توحيد، مشروعيت الهى، مشروعيت مردمى، مشروعيت دوگانه.


 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
234
شماره صفحه: 
113

بررسى مبانى كلامى سيدقطب در مشروعيت سياسى حكومت دينى

سال بيست و ششم ـ شماره 234 (ويژه كلام)

عباس نجفى / كارشناس ارشد دين شناسى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره             abbasnajafi2871@gmail.com

صفدر الهى راد / استاديار مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره               elahi8@yahoo.com

دريافت: 7/9/95               پذيرش: 20/2/96

 

چكيده

سيدقطب ازجمله متفكرانى است كه به كلامى بودن مسئله حكومت دينى اعتقاد دارد و مى كوشد مبانى كلامى حكومت دينى را از منظر روايات و آيات قرآن بيان كند. وى معتقد است: حق حكومت كردن و وضع قوانين در جامعه اختصاص به خداوند دارد و اگر جامعه بر اساس اين قوانين اداره نشود دچار جاهليت است. سيدقطب تنها راه نجات از جاهليت را برپايى حكومت دينى و اجراى قوانين الهى در جامعه مى داند. وى معتقد است: بر اساس اين مبانى كلامى، مشروعيت حكومت دينى در صورتى حاصل مى شود كه حاكم آن بر اساس آراء مردم انتخاب شود. با بررسى مبانى كلامى، كه سيدقطب در زمينه حكومت دينى بيان كرده است، مشخص مى شود كه نظريه وى در زمينه مشروعيت سياسى حكومت دينى با مبانى كلامى مقبول وى متناسب نيست. اين مقاله با روش تحليلى ـ توصيفى به دنبال بررسى رابطه مبانى كلامى سيدقطب در زمينه حكومت دينى با نظريه وى درباره مشروعيت حكومت دينى است.

 

كليدواژه ها: حكومت دينى، سيدقطب، مشروعيت سياسى حكومت، مبانى كلامى.

 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
234
شماره صفحه: 
99
محتوای تغذیه