سيدعلي اصغر حسيني نوذري

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

تأثير كارگاه‏ هاى آموزشى بر ميزان توانمندى معلمان با استفاده از روش آزمايش پس‏ رويدادى (بررسى موردى: معلمان دوره راهنمايى شهر بهشهر)

معرفت سال بيستم ـ شماره 167 ـ آبان 1390، 139ـ152

سيد على‏ اصغر حسينى نوذرى*

چكيده

ارزشيابى توانمندى و عملكرد معلمان و تأثير دوره‏هاى ضمن خدمت بر روى آنان، از جمله موضوعاتى است كه مورد توجه نظريه‏پردازان و محققان عرصه تعليم و تربيت قرار گرفته است. اين پژوهش به بررسى اين موضوع در شهر بهشهر پرداخته است. در اجراى اين تحقيق، از يك گروه آزمايش (معلمانى كه در تمامى كارگاه‏هاى آموزشى برگزارشده طى دو سال گذشته شركت داشته‏اند) و يك گروه كنترل (معلمانى كه در كارگاه‏هاى آموزشى هرگز شركت نكرده‏اند) استفاده شده است.

نتايج حاصل تحقيق نشان مى‏دهد تفاوتى بين اين دو گروه معلمان وجود ندارد و فرضيات تحقيق همگى رد شده‏اند؛ يعنى تفاوتى بين معلمان شركت‏كننده در كارگاه‏ها و معلمانى كه در كارگاه‏هاى آموزشى حضور نداشته‏اند، از نظر ميزان توانمندى و ابعاد سه‏گانه آن (شيوه‏هاى تدريس، ارزشيابى و بررسى فعاليت‏هاى دانش‏آموزان) وجود نداشته است.

كليدواژه‏ها: توانمندى معلمان، كارگاه آموزشى، شيوه تدريس، ارزشيابى دانش‏آموز، آزمايش پس‏رويدادى.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
167
شماره صفحه: 
139

بررسى عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعى(مطالعه موردى شهر بابل)

سيد على‏اصغر حسينى1

چكيده

پژوهش حاضر به بررسى ميزان اعتماد اجتماعى و عوامل مؤثر بر آن در ميان مردم شهر بابل مى‏پردازد. اعتماد اجتماعى، بنياد شكل‏گيرى روابط اجتماعى و توسعه يك جامعه است و كاهش يا افزايش آن مى‏تواند تأثير بسيار زيادى بر ساختارهاى مختلف جامعه و روابط اجتماعى مردم آن داشته باشد. به همين دليل، در دهه‏هاى اخير اين موضوع نظر بسيارى از نظريه‏پردازان مطرح علوم اجتماعى را به خود جلب كرده است. هدف اصلى اين پژوهش پاسخ به اين سؤال است كه ميزان اعتماد اجتماعى بين مردم بابل چقدر است؟ آيا مردم بابل داراى اعتماد اجتماعى بالايى هستند يا اعتماد اجتماعى آنان در سطح پايينى قرار گرفته است؟

روش اين پژوهش پيمايشى بوده و در تحليل داده‏ها از جداول توصيفى تقاطعى و آزمون‏هاى آمارى، مانند كندال، اسپيرمن و من ويتنى استفاده شده است. نتايج حاصل از تحليل داده‏ها حاكى از اعتماد اجتماعى پايين در بين مردم و همچنين، وجود رابطه معنادار بين سن، تحصيلات، درآمد و اعتماد اجتماعى است. فرضيات مربوط به رابطه جنسيت، وضع تأهل و محل تولد با اعتماد اجتماعى نيز رد شده‏اند.

كليدواژه‏ها: اعتماد اجتماعى، اطمينان، فرهنگ اعتماد، تحصيلات، سن.

سال انتشار: 
19
شماره مجله: 
151
شماره صفحه: 
31
محتوای تغذیه