حميده دانشجو

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

بررسی اندیشه تقدیرگرایی در تاریخ بیهقی

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

حميده دانشجو / دانشجوی دکتري تاریخ ایران بعد از اسلام دانشگاه فردوسی مشهد    hdaneshjoo1393@gmail.com 
دريافت: 16/11/99                    پذيرش: 23/03/1400
چکيده
یکی از مسائلی که در مکاتب گوناگون در تاریخ‌نگاری اسلامی مورد توجه مورخان مختلف قرار گرفته و سعی شده تا وقایع مختلف براساس آن تفسیر شود، مسئله تقدیرگرایی است. این پژوهش می‌کوشد با روش توصیفی ـ تحلیلی، به این پرسش پاسخ دهد که اندیشۀ تقدیرگرایی در کتاب تاریخ بیهقی چگونه بوده‌ است؟ نتایج بررسی از یک طرف حاکی از آن است که بیهقی در تاریخ‌نگاری خویش به‌رغم به‌کارگیری روش علمی و گاه خردورزی، علاوه بر اینکه به نوعی، دچار دوگانگی و تناقض در سطح ظاهری تاریخ‌نگاری خویش شده، عملاً نیز با نفی ارادۀ انسان، تقدیر الهی را در پیدایش و شکل‌گیری حوادث، مهم‌ترین عامل معرفی می‌کند؛ که این اندیشه به‌ویژه در پیوند با مسائل سیاسی در تاریخ‌نگاری وی، بازتاب خاصی پیدا می‌کند. از سوی دیگر، نتایج بررسی نشان می‌دهد، عوامل مختلفی در بازتاب اندیشه تقدیرگرایی بیهقی نقش داشته‌اند.
كليدواژه‌ها: بیهقی، تاریخ بیهقی، تاریخ‌نگاری، بازتاب اندیشه تقدیرگرایی، غزنوی.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
284
شماره صفحه: 
87
صفحه شروع مقاله: 
87
صفحه پایان مقاله: 
95

خاستگاه انديشه‌هاي سياسي علما در جريان نهضت ملي شدن نفت با تأكيد بر ديدگاه‌هاي آيت‌الله كاشاني

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ  شماره ششم، پياپي 261 (ويژة تاريخ)

حمیده دانشجو / کارشناس ارشد تاریخ ایران اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد    hdaneshjoo1393@gmail.com
هادی وکیلی / دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد         vakili@ferdowsi.um.ac.ir
دريافت: 21/1/98                    پذيرش: 13/4/98
چکيده
ملی‌شدن صنعت نفت ازجمله تحولات مهم تاریخ معاصر ایران می‌باشد. هرچند در این جریان، نیروهای ملی و مذهبی در کنار یکدیگر به مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی برخاستند، اما تاکنون نقش ملی‌گراها در این نهضت، بیشتر مورد توجه قرار گرفته و به نقش علما در این نهضت کمتر اشاره شده است. براین‌اساس در این مقاله تلاش شده با توجه به منابع مکتوب با رویکرد تاریخی و با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی، ضمن بازخوانی نقش و جایگاه علما و مراجع در ملی شدن نفت، خاستگاه اندیشه‌های سیاسی آنان در جریان نهضت مورد بررسی قرار گیرد.
كليدواژه‌ها: نهضت ملی شدن نفت، آیت‌الله کاشانی، اندیشه‌های سیاسی علما و مراجع.


The Origins of the Ulema's Political Ideas during the Oil Nationalization Movement (Emphasizing Ayatollah Kashani's Views)

Hamideh Daneshjou / MA of the History of Islamic Iran from Ferdowsi University of Mashh                                                                                                         hdaneshjoo1393@gmail.com

Hadi Vakili / Associate Professor at Ferdowsi University of Mashhad vakili@ferdowsi.um.ac.ir

Received: 2019/04/10 - Accepted: 2019/07/04

Abstract

The nationalization of the oil industry is one of the important developments in the contemporary history of Iran. Although national and religious forces have fought together against internal tyranny and foreign colonialism, nationalists have played a greater role in the movement so far, and the role of the ulema in this movement has been less emphasized. Therefore, in this article, it is attempted to study the role and position of the ulema and religious authorities in the nationalization of oil, considering the origins of their political ideas during the movement, using historical sources and a descriptive-analytical approach.

Keywords: Oil Nationalization Movement, Ayatollah Kashani, Political Thoughts of the Ulema and Religious Authorities.

 


سال انتشار: 
28
شماره مجله: 
261
شماره صفحه: 
57
محتوای تغذیه