عباسعلي رستمي نسب

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

نقش خانواده در انتقال ارزش ها از منظر قرآن كريم

سال بيست و چهارم ـ شماره 208

عباسعلى رستمى نسب[1]

زهرا شبسترى نژاد راورى[2]

چكيده

تربيت مهم ترين عامل شكل گيرى شخصيت و هويت افراد است. براى داشتن تربيتى صحيح، توجهبه محتوا و مربى حايز اهميت است. ازاين رو، توجه به ارزش هاى استخراج شده، به عنوان محتوا، ازمنبع معتبرى مانند قرآن، راه را براى رسيدن به اين مهم هموارتر مى كند. از سويى، اولين و مهم ترينمربيان براى انتقال اين ارزش ها خانواده است؛ زيرا هر فرد، بيشترين و بهترين زمان آموزش خود رادر آنجا مى گذراند. قرآن نيز به عنوان كتاب هدايت، به نقش خانواده توجه نموده است. ازاين رو، ايننوشتار با هدف بررسى نقش خانواده در انتقال ارزش ها از منظر قرآن، به روش توصيفى ـ تحليلىانجام شده است. مطالب لازم، با مراجعه به منبع اصلى، يعنى قرآن جمع آورى شده و سپس با توجهبه تفاسير و كتب مربوطه به تحليل آنها پرداخته شده است.

     به نظر مى رسد خانواده به عنوان اساسى ترين عامل تربيت، مى تواند با بهره گيرى از دستوراتقرآن و عملياتى كردن آنها در همه مراحل زندگى، در رسيدن به خانواده اسلامى و تحكيم بنيانخانواده گام هاى مؤثرى بردارد.

كليدواژه ها: ارزش ها، تربيت، تعليم، خانواده، قرآن.


[1] دانشيار علوم تربيتى دانشگاه شهيد باهنر كرمان. rostaminasab@uk.ac.ir

[2] كارشناس ارشد فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شهيد باهنر كرمان. shabestari.zahra@yahoo.com

دريافت: 12/4/93               پذيرش: 4/9/93


سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
208
شماره صفحه: 
27
محتوای تغذیه