عبدالخالق كريمي

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

موضوع‌شناسی اوراق استصناع

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

عبدالخالق كريمي/ دانشجوی دكتري قرآن و اقتصاد جامعة المصطفي العالميه    abkarimi58@gmail. com
دريافت: 07/05/99                    پذيرش: 11/11/99
چکيده
در دهۀ اخیر استفاده از ابزار مالی ازجمله صکوک و اوراق استصناع، به‌عنوان روش‌ تأمین سرمایۀ موردنیاز دولت، مؤسسات عمومی و شرکت‌های تجاری، در بازارهای مالی کشورهای اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. مقاله به روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به بررسی موضوع‌شناسانه‌ مفاد و ماهیت عقد و اوراق استصناع پرداخته است و هدف آن روشن شدن؛ مزایا، ارکان، انواع و روش‌های به‌کارگیری آن اوراق در قلمرو مالی اسلامی و بانکداری بدون ربا است، تا زمینۀ صدور حکم و فتوای فقهی از جانب مراجع معظم تقلید فراهم گردد. براساس یافته‌های تحقیق؛ اوراق استصناع از نوع ابـزارهای‌ مـالی‌ انتفاعی با نرخ سود سرمایه‌گذاری معین و با ریسک پایین محسوب می‌شود که در قالب اوراق اسـتصناعِ عادی، قـابل ‌تبدیل به اوراق سهام، تـوأم با اوراق‌ حق‌ اخـتیار مـعامله و به صورت استصناع مستقيم و غيرمستقيم یا موازی؛ برای تأمین مالی در بازار سرمایه و به‌عنوان گزینه‌های قابل انتشار در بورس اوراق بهادار مطرح است.
كليدواژه‌ها: استصناع، اوراق استصناع، موضوع شناسی، موضوع شناسی فقهی.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
281
شماره صفحه: 
65
صفحه شروع مقاله: 
65
صفحه پایان مقاله: 
75
محتوای تغذیه