بابك شمشيري

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

بررسى مفهوم خودشناسى از نگاه اسلام و استنتاج اهداف و روش ‏هاى تربيتى آن

سال بيست و دوم ـ شماره 191 ـ آبان 1392، 45ـ58

شيدا رياضى هروى*
بابك شمشيرى  **

چكيده
در بينش اسلام، خودشناسى مفهومى اساسى است كه از دو راه معرفت انفسى و آفاقى ممكن و ميسر مى شود و خود منشأ بسيارى از آموزه هاى اخلاقى و تربيتى مى باشد. بر اين اساس، اين نوشتار به بررسى مفهوم خودشناسى از نگاه اسلام و استنتاج اهداف و روش هاى تربيتى برخاسته از اين مفهوم مى پردازد. روش تحقيق در اين پژوهش كيفى است كه به صورت توصيفى ـ تفسيرى موضوع مزبور را مورد بحث و بررسى قرار مى دهد. همچنين پژوهش با رويكردى كلامى مفهوم خودشناسى نزد اسلام را بررسى مى كند. ازاين رو، پژوهش در وهله نخست، معطوف به قرآن و سپس به تفاسير متكلمان و صاحب نظران شيعى است. سرانجام بايد گفت: از نگاه اسلام، خردورزى زيربناى خودشناسى آفاقى و انفسى و نيز تهذيب نفس و كمال معنوى انسان است و بر اهداف و روش هاى تربيتى برخاسته از اين مفهوم نيز مترتب مى باشد.

كليدواژه ها: انسان شناسى اسلام، خودشناسى اسلام، اهداف تربيتى، روش هاى تربيتى.

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
191
شماره صفحه: 
45

نقد و بررسى مفهوم پردازى ارزش از منظر پراگماتيسم ديويى و دلالت هاى تربيتى آن

معرفت سال بيست و يكم ـ شماره 179 ـ آبان 1391، 105ـ116

 بابك شمشيرى*

محمد جوادى نيكو**

چكيده

ارزش شناسى، يكى از مباحث محورى فلسفه و به تبع آن، فلسفه تعليم و تربيت مى باشد. اصولاً شناخت ارزش ها، مبنايى براى فلسفه اخلاق و تربيت اخلاقى به شمار مى آيد. هريك از مكاتب فلسفى تعليم و تربيت، تبيين خاص خود را از چيستى ارزش ها و معيارهاى آن ارائه كرده اند. همين امر موجب شده كه الگوها و نظريه هاى متنوعى در حيطه تربيت اخلاقى شكل بگيرد. بر اين اساس، هدف اين پژوهش نقد و بررسى مفهوم ارزش از منظر پراگماتيسم ديويى و دلالت هاى آن در حيطه تربيت اخلاقى مى باشد. مطالعه حاضر از نوع مطالعات فلسفى است كه با رويكرد توصيفى ـ تفسيرى صورت مى گيرد. نتايج تحقيق نشان مى دهد كه از منظر ديويى، بنياد ارزش ها در فعاليت هاى فردى و اجتماعى نهفته است؛ يعنى دامنه ارزش ها تا حدى است كه به طور مستقيم و غيرمستقيم، اثرى عملى در جريان زندگى فردى و اجتماعى داشته باشند. و با ردّ ذاتى بودن ارزش ها به نسبيت گرايى در اين مورد دامن زده مى شود.

 

كليدواژه ها: ارزش، پراگماتيسم، برنامه درسى، روش ياددهى ـ يادگيرى، ارزشيابى.

سال انتشار: 
21
شماره مجله: 
179
شماره صفحه: 
105
محتوای تغذیه