مديريت اسلامي

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

سبك مديريت مبتنى بر كرامت انسانى و معرفى الگويى براى به كارگيرى آن در سازمان ها

سال بيست و دوم ـ شماره 185 ـ ارديبهشت 1392، 57ـ64

فخريه حميديان پور*

احمد اللّه يارى بوزنجانى**

چكيده

دين مبين اسلام داراى نظام ارزشى جامعى است كه براى تمامى مراحل و بخش هاى زندگى انسان داراى دستورالعمل هاى ارزشى است. از جمله آنها، زندگى سازمانى انسان است كه اسلام در قالب سبك مديريت اسلامى به بررسى و تبيين رهنمودهاى ارزشى براى آن پرداخته است. در اسلام، لازمه حكومت و مديريت صحيح، نگاه توحيدمحور است؛ يعنى رعايت سمت وسوى الهى در كارها و در نهايت، طراحى برنامه ها و كاركردهاى سازمانى به گونه اى كه رضايت خداوند متعال را جلب نمايد. از جمله استلزامات جلب رضايت خداوند و نگاه توحيدمحور در مديريت سازمان، نگرشى انسان گرايانه در جهت تكريم كرامت نيروى انسانى سازمان است؛ يعنى براى همه ارزش و كرامت و حرمت قايل شدن، و حكومت و مديريت را براى آنان و در خدمت ايشان ديدن. نظر به اهميت اين موضوع، اين مقاله با رويكرد تحليلى ـ نظرى، به بررسى سبك مديريت مبتنى بر كرامت انسانى، و ويژگى هاى آن با توجه به آيات و روايات اسلامى پرداخته و در نهايت، الگويى براى معرفى و به كارگيرى آن در سازمان ها ارائه كرده است.

 

كليدواژه ها: سبك زندگى اسلامى، مديريت اسلامى، مديريت مبتنى بر كرامت انسانى، الگوى تكريم كرامت انسانى.

 

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
185
شماره صفحه: 
57
محتوای تغذیه