دين

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

جايگاه دين در پارادايم سايبري

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ شماره پنجم، پياپي 260 (ويژة اديان)

سيدابوالقاسم حسيني كمارعليا / استادیار دانشکده شهید محلاتی    S.ahosseini113@yahoo.com 
دريافت: 04/08/97                    پذيرش: 27/01/98
چکيده
تحولات شکل‌گرفته در عرصة سایبری به اعتراف جامعه‌شناسان، به‌مثابه یک پاردایم متفاوت نسبت به دوره‌های گذشته است. پارادیم سایبری تحولات شگرفی را در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی به ‌وجود آورده است. با توجه به نقش هدایتگری دین در همة عرصه‌ها و در نتیجه لزوم نقش‌آفرینی آن، پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی به تبیین جایگاه دین در پارادایم سایبری پرداخته است. دین با تعریف سبک زندگی خاصی مبتنی بر معارف اعتقادی و ارزشی خود، می‌تواند فناوری‌های مختلف، ازجمله فناوری سایبری را از جهت نوع و میزان اهتمام به آن، جهت‌دهی کند و از این جهت نقش راهبردی خواهد داشت و از سویی دیگر، از رهگذر تبیین دیدگاه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی خود، برای برون‌رفت از چالش‌های فرهنگی، اجنماعی، سیاسی و اقتصادی به ارائه راه‌کارهای اصلاحی بپردازد.
کلیدواژه‌ها: پارادیم، پارادایم سایبر، دین.
 


 

سال انتشار: 
28
شماره مجله: 
260
شماره صفحه: 
59

بررسي ساختار نظام بين‌الملل موجود از منظر امام خميني ره

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره نهم، پياپي 252 (ويژة علوم سياسي)

موسی مهدوی‌نژاد / دانشجوي دكتري علوم سياسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    soheil14@chmail.ir
دريافت: 25/12/96                    پذيرش: 29/05/97
چکیده
ایجاد هر رویة رفتاری از سوی بازیگران فعال اجتماعی و پذیرش بازیگران منفعل سبب شکل‌گیری ساختار اجتماعی خاصی می‌گردد. از منظر امام خمیني ره  ارزش‌های دینی و ارزش‌های انسانی (فطرت) دو شاخصة اجتماعی هستند که از ایجاد ساختار اجتماعی سلطه جلوگیری می‌کنند. رویه رفتاری ضددینی و فطری بازیگران سیاسی فعال در عرصة بین‌الملل منجر به ایجاد ساختار و نظم نوین جهانی تهی از دین و ارزش‌های انسانی شده است. ساختار کنونی روابط بین‌الملل هر‌چند مشتمل بر مؤلفه‌ها و نهادهایی همچون حقوق و سازمان بین‌الملل است؛ اما خوي استبدادی به خود گرفته است. در این ساختار استبدادی، فقط منافع، امنیت و هویت آزاد برخی از بازیگران (واحدهای سیاسی قدرتمند) تأمین خواهد شد. بدون تجدیدحیات اجتماعی دو مؤلفه «دین» و «فطرت»، امکان استیفای منافع عمومی جهانی فراهم نخواهد شد. ازآنجاكه ساختار و نظام کنونی بین‌الملل از بازگشت این دو عامل نافی سلطه به ارزش‌های اجتماعی ممانعت می‌کند، امکان اصلاح ساختار و استیفای منافع عمومی وجود ندارد و تغییر نظام جهانی و ساختار رفتاری آن ضروری به نظر می‌رسد. مقاله حاضر به بررسي اين موضوع مي‌پردازد.
کلیدواژه‌‌ها: امام خمیني ره، مستکبران، مستضعفان، ساختار بین‌الملل، دین، فطرت، امنیت.


سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
252
شماره صفحه: 
69

صفات شيعيان واقعي؛ قناعت (2)

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 251 (ويژة تاريخ)

آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح
چكيده
قناعت از جمله ويژگي‌هاي شيعيان واقعي است. قناعت به معناي كاستي از تعلقات و توجه به لذايذ دنيوي است. قناعت، مؤمن را وامي‌دارد در استفاده از آنچه به‌دست آورده، و نعمت‌هاي خداوندي كه در اختيارش هست، اسراف نكند و در حد ضرورت از آن مصرف كند. مؤمن خدا و آخرت را باور دارد و دنيا را وسیله براي نيل به قرب الهي نمي‌داند. كسي كه همة تلاش او در دنيا بهره‌مندي از لذايذ دنيوي است يا منكر عالم آخرت است و مي‌پندارد كه هرچه هست در همين دنياست و خارج از آن چيزي وجود ندارد و يا ايمانش ضعيف است. ازاين‌رو، استفاده از امكانات دنيوي براي غير آخرت و اهداف غيرالهي نابخردي است. شيعة واقعي از زندگي دنيوي، با چراغ عقل و وحي گام برمي‌دارد و با هدايت وحي و عقل دلش از انحرافات و كژي‌ها پاك است. فلسفة قناعت در دنيا در همين عرصه معنا دارد.
كليدواژه‌ها: قناعت، دين، دنيا، مؤمن، آخرت، قرب الهي.


 

سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
251
شماره صفحه: 
5

تقليد كوركورانه؛ آفت دينداري

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 249 (ويژة اديان)

سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
249
شماره صفحه: 
69

رابطة علوم طبيعي و دين از ديدگاه آيت‌الله مصباح

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و ششم ـ شماره 243 (ويژة فلسفه)

محمدعلى محيطى اردكان / استاديار گروه فلسفه مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني€             hekmatquestion@gmail.com

دريافت: 6/7/96                 پذيرش: 25/11/96

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
243
شماره صفحه: 
13

فراتحليل مطالعات دين و اضطراب: بررسي چالش‌هاي معرفتي و روشي آثار منتشرشده دربارة دين و اضطراب (1381ـ 1391)

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و ششم ـ شماره 241 (ويژة روان‌شناسي)

فاطمه مرندي / كارشناس ارشد روان‌شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات                                                  nabavian2565@anjomedu.ir

محمد فولادي / دانشيار گروه جامعه‌شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                                                                    fooladi@iki.ac.ir

دريافت: 2/4/96 ـ پذيرش: 30/10/96

چکيده

هدف از اين پژوهش، فراتحليل مطالعات دين و اضطراب و بررسي چالش‌هاي روش‌شناختي و معرفتي آن دو است. جامعة آماري تمام آثار مربوط به دين و اضطراب است كه طي سال‌هاي 1381 تا 1391 به صورت كتاب، پايان‌نامه و مقاله منتشر شده است. در اين پژوهش، پس از وارسي اولية آثار منتشرشده و حذف منابعي كه خارج از قلمرو پژوهش بود، اين آثار به دقت مطالعه و كاستي‌ها و چالش‌هاي آنها از لحاظ ملاک‌هاي روشي و معرفتي، بررسي و ارزيابي شد و اطلاعات به‌دست‌آمده در جدول توصيفي و آمار استنباطي و تحليلي از طريق نرم‌افزارspss تجزيه و تحليل گرديد. تحليل داده‌ها نشان داد که پژوهش‌های منتشرشده در دهة مزبور، دچار چالش‌های روشی و معرفتی بسياري است. برخي از چالش‌هاي معرفتي در اين پژوهش عبارت است از: نگاه منفي به دين در رفع اضطراب، نگاه خنثا به دين در رفع اضطراب، استفاده از منابع غيراصيل روان‌شناسي، استفاده از منابع غيراصيل ديني، مستندات ناكافي، فهم نادرست از مفهوم و رابطة دين و اضطراب. همچنين برخي چالش‌هاي روش‌شناختي اين پژوهش عبارت است از: بهره‌گيري از روش كمّي صرف و يا كيفي صرف؛ فقدان نمونه‌گيري در دسترس و يا نمونه‌گيري پژوهش؛ فقدان سؤال و يا فرضية پژوهش.

كليدواژه‌ها: چالش‌هاي روش‌شناختي، چالش‌های معرفتي، دين، اضطراب، فراتحليل.


سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
241
شماره صفحه: 
89

بررسي رابطۀ عقل و دين در نظر شهيد استاد مطهري

سال بيست و ششم ـ شماره 238 (ويژة جامعه‌شناسي)

مهدی ولی‌نژاد / کارشناس ارشد برنامه‌ريزي آموزشي؛ راهبر آموزشي و پرورشي منطقة موسيان؛ مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلام                                                                                                                                                          Mvalinejad_6534@yahoo.com

احسان خانمحمدی / کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه یاسوج                                                 Ehskh1991@gmail.com

دريافت: 14/5/1395                                                       پذيرش: 18/2/1396

چکیده

ماهیت مفاهیم «عقل» و «دین»، و از همه مهم‌تر، رابطه بین آنها همواره از مهم‌ترین مباحث قابل توجه و مناقشه در بین متکلمان و نظریه‌پردازان حوزه‌های مطالعاتی، به‌ویژه معرفت‌شناسی و علم کلام بوده است. آراء متفاوت و گاه متناقض در این زمینه شبهات و ابهامات بسیاری را موجب شده است. اندیشه‌های شهید مطهری به عنوان یکی از قابل استنادترین الگوها در زمینۀ ارتباط عقل و دین، همواره مطمح‌نظر بوده است. ازاین‌رو، با نظر به اهمیت این موضوع، پژوهش پیش‌رو با هدف شناخت نسبت عقل و دین با یکدیگر از نظر ايشان صورت گرفته است. برای گردآوری داده‌ها، از روش اسنادي و ابزار فیش‌برداری استفاده شده است. نتایج نشان مي‌دهد که در نظر شهید مطهری، عقل و دین علاوه بر سازگاری، مکمّل یکدیگر نیز هستند. در واقع، انسان با هیچ‌کدام از دو مقولۀ مذکور، به‌تنهایی قادر به وصول تکامل و سعادت واقعی نیست و این مهم تنها در صورت همراهی عقل با دین قابل تحقق است. با وجود اين، دین نسبت به عقل از تقدم برخوردار است؛ زيرا دین پرورانندۀ عقل است.

کلیدواژه‌ها: عقل، دین، وحی، عقل نظری، عقل عملی، عقل فطری.

 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
83
شماره صفحه: 
93

بررسى مفهوم دين در رويكرد سنت گرايى و دلالت هاى آن در حوزه تربيت دينى

سال بيست و پنجم ـ شماره 228 (ويژه علوم تربيتى)

بابك شمشيرى / دانشيار دانشگاه شيراز          bshamshiri@rose.shirazu.ac.ir

شيما نقيبى / دانشجوى دكترى فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شيراز naghibishima@yahoo.com

دريافت: 29/6/94               پذيرش: 12/4/95

 

چكيده

امروزه يكى از نحله هاى فكرى كه به سوى دين و معنويت گرايش پيدا كرده اند، رويكرد سنت گرايى مى باشد. سنت گرايان، يكى از خصايص عمده فرهنگى عصر جديد تجدد را «بحران معنوى» مى دانند كه حاصل از دست رفتن منابع سنتى آن يعنى دين است. اين نوشتار، به روش تحليلى ـ استنتاجى سعى دارد پس از بررسى مفهوم دين در رويكرد سنت گرايى و رابطه دين با سنت، دلالت هاى تربيتى آن در حوزه تربيت دينى مورد توجه قرار گيرد. بدين صورت، كه ابتدا با استفاده از منابع معتبر، به استخراج آراء و انديشه هاى سنت گرايان در خصوص دين پرداخته، سپس با نگاه تركيبى به اين آراء، نسبت به تلخيص و با هم نگرى آنها اقدام نموده و مفاهيم مختص فرايند تربيت دينى پردازش شده است. از مهم ترين يافته هاى پژوهش اين است كه به اعتقاد سنت گرايان، دين قابليت نفوذ بر همه ابعاد زندگى بشر را دارد. آنها بر دفاع عقلانى از دين تأكيد مى كنند و تضعيف دين دارى را نتيجه مستقيم تجددگرايى مى دانند. براين اساس، معتقدند كه بهترين راه براى مواجهه با اين چالش، شناخت عميق و هوشمندانه دنياى متجدد بر مبناى نگرش عقلانى است و قرآن و حديث، سرچشمه هاى توأمان سنت اسلامى اند و تعاليم اين دو منبع لايزال، كليد هدايت، قرب الهى و سعادت هر دو جهان است.

 

كليدواژه ها: سنت، سنت گرايى، دين، تربيت دينى.

 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
228
شماره صفحه: 
101

رابطه دين و سياست از ديدگاه آيت اللّه مصباح

سال بيست و پنجم ـ شماره 226 (ويژه علوم سياسى)

محمدعلى محيطى اردكان / دكتراى فلسفه مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره           mohiti@qabas.net

دريافت: 29/2/94               پذيرش: 19/7/94

 

چكيده

يكى از علوم مطرح در زمينه علوم انسانى، علم سياست يا علوم سياسى است كه ارتباط آن با دين در ميان  مسلمانان و غيرمسلمانان مورد اختلاف و معركه آراء بوده و هست. مقاله حاضر با روش توصيفى، پس از  واژه شناسى، به تبيين ديدگاه آيت اللّه مصباح در زمينه رابطه دين و سياست پرداخته است. استخراج و تبيين  مبانى نظرى بحث ـ از جمله چيستى و قلمرو دين ـ بيان ضرورت وجود قانون و حكومت، بررسى رابطه اسلام و  حكومت در دو حوزه قانون گذارى و اجراى قانون، و ارزيابى ادله قائلان به لزوم جدايى دين از سياست،  مهم ترين مسائل ارائه شده در اين مقاله است. بر اساس ديدگاه آيت اللّه مصباح، با استناد به ادله عقلى و نقلى  مى توان به اين نتيجه دست يافت كه سياست جزئى از دين و لازمه لاينفك آن است. به اعتقاد ايشان، كسى كه با  منابع غنى اسلام سروكار داشته باشد و آنها را بدون غرض ورزى و با روحيه حقيقت طلبانه مطالعه كند اين رابطه  را به روشنى درك خواهد كرد.

 

كليدواژه ها: دين، سياست، سكولاريسم، حكومت، قانون.

 

 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
226
شماره صفحه: 
95

شيوه هاى رفع تعارض علم و ديناز ديدگاه علامه طباطبائى

ماهنامه علمى ـ ترويجى در زمينه علوم انسانى مرداد 1395

جواد گلى / دانشجوى دكترى فلسفه دين مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره               rzgoli639@gmail.com

دريافت: 29/6/94               پذيرش: 10/12/95

 

چكيده

علامه طباطبائى ديدگاه تعارض ميان علم و دين را مردود مى داند و معتقد است كه علم و دين با يكديگر سازگار مى باشند. او براى اثبات ديدگاه مزبور، با ارائه شيوه هايى به حل تعارض ظاهرى در مواردى پرداخته كه موهم ناسازگارى علم و دين مى باشند يا مدعيان تعارض علم و دين به آنها استشهاد كرده اند. هدف مقاله، ارائه شيوه هاى رفع تعارض از ديدگاه علامه طباطبائى است. بدين منظور، با مراجعه به آثار علامه طباطبائى به استقصا و دسته بندى شيوه هاى رفع تعارض علم و دين پرداخته ايم. شيوه هاى حل ناسازگارى علم و دين از نگاه علامه طباطبائى به دو دسته شيوه هاى رفع تعارض ناظر به علم و ناظر به دين تقسيم مى شود و شيوه هايى مانند فرضيه انگاشتن ديدگاه هاى علمى معارض و ارائه تفسير دينى از نظريه علمى در دسته اول، و طولى دانستن رابطه ميان علل مجرد و علل مادى و تمثيلى تلقى كردن تعبير متن دينى در دسته دوم قرار مى گيرد.

 

كليدواژه ها: علامه طباطبائى، علم، دين، تعارض علم و دين، شيوه هاى رفع تعارض علم و دين.

 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
224
شماره صفحه: 
45
محتوای تغذیه