سيداحمد رهنمايي

  • user warning: Can't find record in 'progress' query: DELETE FROM progress WHERE name = 'ultimate_cron_poorman' in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\progress\progress.module on line 131.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

در انديشه حكومت جهاني واحد1

در انديشه حكومت جهاني واحد1

دكتر سيداحمد رهنمايي

«اللهم انا نرغب اليك في دولة كريمه تعزبها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله و تجعلنا فيها من الدعاة الي طاعتك و القادة الي سبيلك و ترزقنا بها كرامة الدنيا و الآخرة.»

سال انتشار: 
14
شماره مجله: 
94
شماره صفحه: 
10

آسيب شناسى فرهنگى

آسيب شناسى فرهنگى

دكتر سيداحمد رهنمايى

اشاره:

در شماره پيشين تا حدودى ضمن بررسى عوامل آسيب زاى فرهنگى با عوامل شخصيتى آشنا شديم. آسيب هاى شخصيتى را مى توان با هدف تفكيك از آسيب هاى غير شخصيتى، تحت عنوان عوامل درونى و خانه زاد طبقه بندى كرد. روشن شد كه شخصيت و به تعبيرى، طبيعت ثانويه انسانىِ متمايزِ از فطرت انسانى، خاستگاه و ويژگى هاى خاص خود را دارد. چنانچه بخواهيم وجوه تمايز فطرت و شخصيت را در تقارن با يكديگر طبقه بندى كنيم، بايد فطرت را ثابت و تبدّل ناپذير، پاك و آسيب ناپذير، يگانه و تعدّدناپذير دانست. زيرا مصدر و مبدأ فطرت، ذات لايزال و پاك و مقدس احديت است. در مقابل، شخصيت را بايد تبدّل پذير، آسيب پذير، و تعدّدپذير معرفى كرد. زيرا خاستگاه و منشأ شخصيت، رفتارها و عادات گوناگون اشخاص و آحاد انسانى است. روشن شد كه نقش آسيب هاى شخصيتى از آن جهت در تشكيل و صورت بندى و ثبات آسيب هاى فرهنگى حايز اهميت است كه اين دسته از عوامل معمولاً در بافت فردى اشخاص به صورت صندوقچه اى مهر و موم شده باقى نمى ماند، بلكه از درون افراد به متن جامعه سرايت مى كند و رفته رفته رنگ و لعاب فرهنگى ـ اجتماعى به خود مى گيرد. در اين صورت، همان گونه كه جامعه از افراد و آحاد انسانى تركيب يافته، آسيب هاى فرهنگى نيز از تمركز و تجمع آسيب هاى شخصيتى تشكيل مى شود. به عبارت ديگر، آسيب هاى فرهنگى تجسّم و تمثّل همان آسيب هاى شخصيتى مى باشد. از اين رو، مى توان ارتباط بين اين دو دسته از عوامل را به روشنى تبيين نمود. در ادامه، صحبت خود را پيرامون چگونگى ارتباط مزبور ادامه مى دهيم و به اهمّ مسائل مربوط به آن اشاره مى كنيم:

سال انتشار: 
9
شماره مجله: 
37
شماره صفحه: 
109

آسيب شناسى فرهنگى

آسيب شناسى فرهنگى

دكتر سيداحمد رهنمايى

اشاره

در شماره پيشين اين مقال، با ترسيم نمودارى از وضعيت تهاجم فرهنگى، به نقش عوامل سبب ساز، زمينه ساز و برانگيزاننده، و به تعبيرى عوامل موجده، مُعِدّه و موجبه اشاره شد. همچنين عناصر ساختارى، محتوايى و ابزارى تهاجم فرهنگى مورد مطالعه قرار گرفت، و سرانجام آثار تهاجم فرهنگى با تأكيد بر نمود، نفوذ و پذيرش آسيب هاى فرهنگى و بالتبع جايگزينى، استحاله، و از خود بيگانگى فرهنگى بررسى گرديد. عوامل، عناصر و آثار تهاجم فرهنگى هنگامى كه در زنجيره واحدى در تلاقى با يكديگر قرار گيرند، فرايند نهادينه شدن آسيب هاى فرهنگى را موجب مى گردند. نهادينه شدن آسيب ها از مخاطره آميزترين پديده هاى فرهنگى براى هر ملّت و آيينى به شمار مى رود. در اين جاست كه بالطبع كيان يك نظام و يا يك ملّت مورد تهديد جدّى آفات و آسيب هاى فرهنگى قرار مى گيرد و ساختار آن آسيب پذير مى گردد. در روند تأثيرگذارى عوامل و عناصر آسيب رسان، گاهى نقش عوامل و عناصر داخلى به مراتب چشمگيرتر و نافذتر از نقش عوامل و عناصر خارجى و بيگانه است، و گاه برعكس، ترفندها و فتنه گرى هاى عوامل و عناصر بيگانه و يا قلم به مزدان وابسته مشهودتر مى باشد. در ادامه بحث آسيب شناسى فرهنگى، بررسى اين دو دسته از عوامل و عناصر را نقطه عزيمت خود قرار داده و مطلب را پى مى گيريم.

سال انتشار: 
9
شماره مجله: 
35
شماره صفحه: 
96

آسيب شناسي فرهنگي

آسيب شناسى فرهنگى

دكتر سيداحمد رهنمائى

يادآورى

سال انتشار: 
8
شماره مجله: 
30
شماره صفحه: 
25
محتوای تغذیه