حسنعلي بختيار نصر آبادي

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

موانع تربيت عقلانى از ديدگاه شهيد مطهّرى

سال بيست و دوم ـ شماره 194 ـ بهمن 1392، 101ـ114

مريم عشورى1

محمدحسين حيدرى2

حسنعلى بختيار نصرآبادى3

چكيده

يكى از مهم ترين عوامل مؤثر در تعليم و تربيت، پرورش و تقويت نيروى عقل است؛ به سبب آنكه عقل در تعديل و كنترل تمايلات نفسانى و دعوت به اعمال نيك و تقيد به مكارم اخلاقى نقش مهمى ايفا مى كند. اين مقاله با روش توصيفى ـ تحليلى، در پى بررسى عوامل و موانع تربيت عقلانى بر مبناى ديدگاه هاى شهيد مطهّرى و تبيين تربيت عقلانى در عرصه تربيت اسلامى است. نتايج مقاله حاضر مبيّن آن است كه از منظر شهيد مطهّرى، موانع تربيت عقل را مى توان وابسته به علل اخلاقى و عاطفى (پيروى از نفس اماره، مرعوبيت و....)، علل فرهنگى، اجتماعى و سياسى (فرهنگ و جبر حاكم بر جامعه، پيروى از عادات اجتماعى و...) و علل جسمانى (عدم استفاده صحيح حواس، آثار ناشى از اعتياد) دانست.

كليدواژه ها: تربيت اسلامى، شهيد مطهّرى، تربيت عقلانى، موانع تربيت عقلانى.

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
194
شماره صفحه: 
101

درآمدى بر آراى ابن‏ سينا و جاحظ در باب اصول تربيت

سال بيست و دوم ـ شماره 191 ـ آبان 1392، 91ـ103

رضاعلى نوروزى *
حسنعلى بختيار نصرآبادى **
 كمال نصرتى هشى ***
محمد شاهى ****

چكيده
هدف اين مقاله، بيان ديدگاه ابن سينا و جاحظ در باب اصول تربيت مى باشد. اين پژوهش به روش كيفى و با رويكرد تحليلى ـ استنباطى انجام شده و با استفاده از منابع موجود و در دسترس به تحليل و استنباط ديدگاه ابن سينا و جاحظ در باب اصول تربيت پرداخته است. نتايج به دست آمده بيانگر آن است كه اصول تربيتى استنباط شده از انديشه هاى ابن سينا و جاحظ، شباهت ها و تفاوت هايى دارد. از جمله اين شباهت ها، مى توان به مواردى همچون اصل توجه به تفاوت هاى فردى، توصيه به عقل گرايى، تغييرپذيرى صفات، اعتدال در يادگيرى، يادگيرى مشاركتى، ايجاد شرايط مناسب براى يادگيرى، تنظيم برنامه با توجه به مراحل رشد انسان و توجه به علاقه فراگيران در كسب علوم اشاره كرد. همچنين، تفاوت ها به اين قرار است كه ابن سينا به اصل خودشناسى و خودسازى، تربيت شغلى، توجه به صلاحيت و تخصص معلم و اصل توجه به امكانات در فرايند عمل تربيتى توجه اساسى داشته، اما جاحظ به آن توجه نكرده و از آن غافل مانده است.

كليدواژه ها: اصول تربيت، جاحظ، ابن سينا.

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
191
شماره صفحه: 
91

بازانديشى در معنا، جايگاه، چالش‏ها و آثار عادات در فرايند تربيت اسلامى

معرفت سال بيستم ـ شماره 160 ـ فروردين 1390، 59ـ72

محمد رحمان‏پور*

حسنعلى بختيار نصرآبادى**

چكيده

در فرايند تربيت اسلامى، براى تربيت انسان‏ها، روش‏هاى گوناگونى سفارش شده است. «عادت دادن» يكى از روش‏هايى است كه از صدر اسلام تاكنون مورد تأكيد بوده است. نظر به اينكه تعليم و تربيت نيز در حد وسيع با آموزش سر و كار دارد، بايد ديد جريان عادت دادن در چه صورتى جنبه تربيتى پيدا مى‏كند و تا چه اندازه مى‏تواند روش مؤثرى براى تربيت اسلامى انسان باشد.

اين مقاله، با روش تحليلى ـ استنباطى، ضمن شناسايى دقيق مفهوم عادت و عوامل مؤثر بر آن، جايگاه اين روش از ديدگاه آموزه‏هاى دينى، فلسفى و روان‏شناختى، آثار تربيتى و موانع و چالش‏هاى فراروى آن را مورد بحث قرار داده است.

نتايج اين پژوهش حكايت از آن دارد كه اگرچه عادت دادن در مراحلى از زندگى، به ويژه در دوران كودكى، مى‏تواند روش مؤثرى براى تربيت دينى يا اسلامى باشد، اما در مراحل بالاتر ارزش تربيتى آن به دليل عدم سازگارى كامل با جريان تفكر منطقى، كاهش مى‏يابد.

كليدواژه‏ها: عادت، تربيت، چالش‏ها، عادت دادن.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
160
شماره صفحه: 
59

آسيب‏ شناسي نظام آموزشي با تأكيد بر درماندگي آموخته‏ شده

آسيب‏شناسي نظام آموزشي با تأكيد بر درماندگي آموخته‏شده

عوامل و راه‏كارها

محمّد رحمان‏پور1

سردار بهرامي گهروئي2

حسنعلي بختيار نصرآبادي3

چكيده

يكي از عوامل مهم و تأثيرگذار بر روند پيشرفت تحصيلي دانش‏آموزان، درماندگي آموخته‏شده است. با عنايت به اهميت اين مسئله، هدف اصلي اين نوشتار، بررسي نقش اين پديده در انگيزش و عملكرد تحصيلي دانش‏آموزان مي‏باشد. در اين نوشته، محقق با بهره‏گيري از روش تحليلي ـ استنباطي و با استفاده از منابع موجود، ضمن بررسي جايگاه انگيزش از ديدگاه مكاتب و نظريه‏هاي مختلف، در پي ارائه تبيين صحيح از انگيزش، درماندگي آموخته‏شده و ارتباط اين دو با پيشرفت تحصيلي مي‏باشد. از جمله يافته‏هاي اين مقاله اين است كه هرچند انگيزش نقش محوري در يادگيري دانش‏آموز دارد، اما ممكن است عملكرد وي را تحت تأثير قرار دهد و اين امر معلول عواملي همچون بعد عاطفي مدرسه، معلمان، كلاس درس، روش‏ها و اهداف تدريس مي‏باشد. به همين منظور راه‏كارهاي مؤثري براي درمان معضل درماندگي دانش‏آموخته ارائه شده است.

كليدواژه‏ها: درماندگي آموخته‏شده، آموزش و پرورش، انگيزش، يادگيري.

سال انتشار: 
17
شماره مجله: 
135
شماره صفحه: 
83
محتوای تغذیه