حيات طيبه

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

انسان كامل از ديدگاه شهيد مطهرى و علامه طباطبائى

سال بيست و ششم ـ شماره 234 (ويژه كلام)

جواد اكبرى مطلق / استاديار دانشگاه پيام نور    ajavad.m@chmail.ir

مرضيه فنودى / كارشناس ارشد معارف اسلامى دانشگاه كاشان           m.fanoodi1389@yahoo.com

دريافت: 11/6/95               پذيرش: 6/2/96

 

چكيده

كمال طلبى را مى توان هدف نهايى انسان دانست، گرچه در تعيين مصداق، ممكن است خطاهايى صورت پذيرد. با توجه به اينكه ميل به كمال ذاتى انسان است، انديشمندان در طول تاريخ، ويژگى هايى براى انسان كامل ذكر كرده اند. اين تحقيق درصدد تبيين و تطبيق ديدگاه علامه طباطبائى و شهيد مطهرى در خصوص انسان كامل است. روش پژوهش توصيفى بوده و با توجه به بررسى تطبيقى نظرات، از تحليل محتوا استفاده شده است.

     يافته ها حكايت از اين دارد كه انسان كامل انسانى داراى ارزش هايى مانند: عبادت، خدمت به خلق و آزادى است كه همه در او به صورت هماهنگ رشد كرده و رشد هركدام از اين ارزش ها به حد اعلا رسيده است. در فرايند تحقيق، آنچه به دست آمده هماهنگى و هماوايى بين نظرات اين دو انديشمند در زمينه انسان كامل است، گرچه در تعيين مصداق «انسان كامل»، امكان شناخت و نوع نگاه به او، اختلاف نظر است.

 

كليدواژه ها: انسان كامل، علامه طباطبائى، مرتضى مطهرى، انسان شناسى، انسان، روح، كمال، حيات طيبه.


 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
234
شماره صفحه: 
15

امتيازات بى بديل احكام اسلامى از منظر علامه طباطبائى

سال بيست و ششم ـ شماره 233 (ويژه حقوق)

محمدآصف محسنى (حكمت) / دكترى فلسفه تعليم و تربيت مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره       asif1354@gmail.com

دريافت: 29/3/95               پذيرش: 2/9/95

چكيده

شيوع انديشه هاى اومانيستى و سكولار همراه با پيشرفت هاى علمى و توسعه جوامع بشرى، موجب شده است كه عده اى، از بلوغ كامل و خودبنيادى انسان دم بزنند و در عرصه هاى مختلف زندگى، از جمله عرصه قانون گذارى انسان را بى نياز از قوانين الهى بپندارند. به نظر مى رسد، اين نوع نگاه اولاً، ناشى از جهالت بشر مدرن نسبت به حقيقت ربانى انسان، احتياجات واقعى و آغاز و فرجام او و ثانيا، ناشى از بدبينى نسبت به دين و قوانين دينى است. ازاين رو، اگر هويت ربانى انسان و امتيازات بى بديل قوانين اسلامى، به صورت عقلى و منطقى تبيين گردد، جاودانگى اين قوانين و ضرورت التزام بشر به آنها نيز اثبات خواهد شد.

     در اين مقاله با استفاده از روش توصيفى ـ تحليلى، سعى شده است امتيازات بى بديل قوانين اسلامى از منظر علامه طباطبائى، كه از اسلام شناسان كم نظير معاصر است، تبيين گردد. علامه كوشيده است از طريق تبيين اين امتيازات، جاودانگى قوانين اسلامى و ضرورت التزام به آنها را، به صورت برهانى و منطقى تبيين نمايد. مهم ترين امتياز بى بديل قوانين اسلامى اين است كه واضع آنها، كامل مطلق و منزه از هرگونه عجز و اغراض شخصى است. چنان كه مجريان و مفسران اين قوانين نيز از ويژگى ها و شرايط بى بديل برخوردارند. خداوند متعال، با شناخت همه جانبه اى كه از نيازمندى هاى حقيقى انسان و آغاز و انجام وى دارد، جامع ترين و متقن ترين قوانين را براى رسيدن انسان به سعادت حقيقى تشريع فرموده است. توجه به پويايى و اقتضائات زمانى و مكانى، در عين پافشارى بر اصول ثابت، توجه جدى به احكام ولايى و حكومتى، برقرارى تعادل ميان نيازهاى مادى و معنوى از مهم ترين مؤلفه هاى جامعيت و اتقان قوانين اسلامى به شمار مى روند.

 

كليدواژه ها: قوانين اسلامى، امتيازات بى بديل، ضرورت التزام، حيات طيبه

 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
233
شماره صفحه: 
27

حيات طيبه، حياتى اخلاقى در راستاى مظهريت صفات الهى

معرفت سال بيست و دوم ـ شماره 187 ـ تير 1392، 13ـ28

 

 ريحانه طباطبايى1
اعظم پرچم2

چكيده

از ديدگاه قرآن كريم حيات حقيقى از آنِ خداوند است و همه موجودات بهره اى از آن را دارا مى باشند. جهان خلقت مظهر رحمت رحمانى پروردگار است و مسيرى است كه از طريق آن هر موجودى به كمال خويش دست مى يابد. انسان نيز به واسطه همين رحمت، به كمال خويش، كه همان رسيدن به مقام خليفه اللهى و مظهريت صفات الهى است، مى رسد. حياتى كه خداوند در اين زمينه به انسان معرفى مى كند، حيات طيبه است كه مظهرى از حيات حقيقى خداوند است؛ حياتى كه عارى از هر نوع خباثت و آلودگى است، از ايمان و عمل صالح شروع شده تا در مراتب كمال، انسان را مقرّب درگاه پروردگار خويش كند.

آنچه اين مقاله بدان اهتمام مى ورزد، آن است كه با روش توصيفى ـ تحليلى، با بهره گيرى از آيات قرآن كريم و با مراجعه به منابع كتب دينى، بخصوص تفاسير مربوط، چگونگى مظهريت صفات الهى را در حيات طيبه تبيين نموده و ارتباط نظام مند آن را با صفات مثبتى نظير: ايمان، عمل صالح و ولايت، و صفات منفى نظير: حذف خدامحورى، غفلت از آخرت و مرگ و پيروى از هواى نفس روشن نمايد.

كليدواژه ها: حيات، طيبه، اخلاق، حيات طيبه، ايمان، عمل صالح.

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
187
شماره صفحه: 
13

مرورى بر شاخص هاى سبك زندگى اسلامى *

 

 

سال بيست و دوم ـ شماره 185 ـ ارديبهشت 1392، 13ـ25

حسين خطيبى**

ابوالفضل ساجدى***

چكيده

رسيدن به سبك زندگى مطلوب اسلام و ارزيابى سبك زندگى موجود در جوامع مسلمان در گرو دانستن شاخص هاى زندگى اسلامى است. اين تحقيق با بهره گيرى از شيوه كتابخانه اى و تحليل محتواى داده هاى عقلى و نقلى، كه منابع استخراج سبك زندگى اسلامى به شمار مى روند، به تعيين شاخص هاى سبك زندگى فردى و اجتماعى مى پردازد. بر اساس فلسفه زندگى برآمده از آيات و روايات، سبك زندگى اسلامى ريشه در شكوفايى ارزش هاى عقلى و فطرى داشته، در حيات عقلانى تجلى مى يابد. حيات طيبه اسلامى، رهاورد سبك فردى عقلانى و سلوك اجتماعى عاقلانه است.

 برخى مؤلفه هاى سبك زندگى اسلامى در بُعد فردى عبارت اند از: برنامه ريزى نيكو و برنامه هاى نيكو، نيكوگفتارى و گفتارهاى نيكو، نيكوخورى و خوراك نيكو و نيكوخوابى و رؤياهاى نيكو. مفاهيم ديگرى همچون سلوك متواضعانه و در عين حال عزتمندانه و نيز سلوك متعبدانه، عادلانه، متعادلانه، صادقانه، مسئولانه و مجاهدانه از مؤلفه هاى سلوك اجتماعى عاقلانه شمرده مى شوند. مجموعه اين مؤلفه ها، حيات طيبه انسانى و سبك زندگى اسلامى را تشكيل مى دهند. هدف اين مقاله ارائه شاخص هايى به منظور سنجش ميزان تحقق حيات عقلى است.

كليدواژه ها: فلسفه زندگى، معناى زندگى، سبك زندگى قرآنى، حيات طيبه، حيات عقلانى، حيات انسانى، شاخص هاى سبك فردى و سلوك اجتماعى اسلامى.

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
185
شماره صفحه: 
13

درآمدى بر مباني تكافل و تأمين اجتماعي در اسلام

درآمدى بر

مبانى تكافل و تأمين اجتماعى در اسلام

 

حسن حاج‌حسينى1

چكيده

امروزه در علوم اجتماعى موضوع تأمين و تكافل اجتماعى كه به طور كلى، با عنوان «خدمات اجتماعى» از آن ياد مى‌شود بحثى اساسى و كاربردى است. مسئله اصلى اين است كه دين درباره تأمين اجتماعى چه تعريف و راهبردهايى را ارائه مى‌دهد. هدف اين نوشتار، ارائه مباحث اساسى موضوع خدمات و تأمين اجتماعى از منظر مبانى دينى است. با كنكاشى در آموزه‌هاى دينى، اين مطلب استفاده مى‌شود كه دين همان‌گونه كه براى حيات فردى انسان برنامه دارد، در خصوص چگونگى زيست اجتماعى، راه‌هاى تعاون و همكارى، و همبستگى اجتماعى بر اساس راه‌هاى مقبول در نزد عقلا و نيز برخى راهبردهاى تأسيسى براى رفع نيازهاى مادى و روحى افراد جامعه نيز برنامه دارد. روش انجام اين مقاله توصيفى با استفاده از اسناد و مدارك دينى است.

مهم‌ترين يافته‌هاى اين تحقيق اين است كه از منظر دين، تكافل اجتماعى حقى است همگانى كه از سوى جامعه و حكومت به رسميت شناخته شده و به وسيله راهبردهاى سلبى و ايجابى براى حمايت از همه افراد جامعه به منظور تأمين نيازهاى عالى و غيرعالى حيات طيبه بخصوص به هنگام بحران تعبيه شده است.

كليدواژه‌ها : خدمات اجتماعى، تكافل اجتماعى، تأمين اجتماعى، منابع تكافل، راهبردهاى تكافل، حيات طيبه.

سال انتشار: 
18
شماره مجله: 
139
شماره صفحه: 
55
محتوای تغذیه