كارگاه آموزشى

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

تأثير كارگاه‏ هاى آموزشى بر ميزان توانمندى معلمان با استفاده از روش آزمايش پس‏ رويدادى (بررسى موردى: معلمان دوره راهنمايى شهر بهشهر)

معرفت سال بيستم ـ شماره 167 ـ آبان 1390، 139ـ152

سيد على‏ اصغر حسينى نوذرى*

چكيده

ارزشيابى توانمندى و عملكرد معلمان و تأثير دوره‏هاى ضمن خدمت بر روى آنان، از جمله موضوعاتى است كه مورد توجه نظريه‏پردازان و محققان عرصه تعليم و تربيت قرار گرفته است. اين پژوهش به بررسى اين موضوع در شهر بهشهر پرداخته است. در اجراى اين تحقيق، از يك گروه آزمايش (معلمانى كه در تمامى كارگاه‏هاى آموزشى برگزارشده طى دو سال گذشته شركت داشته‏اند) و يك گروه كنترل (معلمانى كه در كارگاه‏هاى آموزشى هرگز شركت نكرده‏اند) استفاده شده است.

نتايج حاصل تحقيق نشان مى‏دهد تفاوتى بين اين دو گروه معلمان وجود ندارد و فرضيات تحقيق همگى رد شده‏اند؛ يعنى تفاوتى بين معلمان شركت‏كننده در كارگاه‏ها و معلمانى كه در كارگاه‏هاى آموزشى حضور نداشته‏اند، از نظر ميزان توانمندى و ابعاد سه‏گانه آن (شيوه‏هاى تدريس، ارزشيابى و بررسى فعاليت‏هاى دانش‏آموزان) وجود نداشته است.

كليدواژه‏ها: توانمندى معلمان، كارگاه آموزشى، شيوه تدريس، ارزشيابى دانش‏آموز، آزمايش پس‏رويدادى.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
167
شماره صفحه: 
139
محتوای تغذیه